Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 10]

kungen at1 efter freden göra explikationer; men konungen märkte del

genasl och befallde mig uppe på sitt bord att tillsätta slutmening»

Konceptet återställdes mig andra i

med

de af konu \

händigt gjorda ändringar, hvaruti själfva pikturen icke vittnar om det

humeur under censuren. Jag Qck befallning att skrifva rent ex-

peditionen själf, men dispenserades ifrån kontrasignation. (På lik.'

och efter samma remonstration, blef äfven skatteköpsförordn

tryckt och expedierad utan kontrasignation).

Dagen därefter uppkallades kl. 9 om morgonen talmannen och

deputerade af borgarståndet uti pelarsalen. Kung<

it, befallde mig uppläsa i

a] i

>

band-

sigill, hvarefter del öfverlemnades till talmannen med befalhiing atl

förvara del ouppbrutet till vidare ordres. Del bröts icke heller förr än

vid ståndets sista sammankomst.

och därunder låta sig handelns, sjöfartens, manufakturernas och handtverkeriernas

I Denna

. upphjälpande och förkofrai i bjiSrtat vara".

lyder: "Slutligen vill Eongl. Maj:t allt detta hafva fastställt till

sitt trogna borgerskaps förmån, och att alla ie punkter blifva orub-

blifvit af di ståndel

gällande, så snarl Förenings- och -

lad".

More magazines by this user
Similar magazines