Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

LOS -

am under Europas kritiska belägenhet taga en utmärkt rol ibland

dess regenter, att styra de öfrigas steg, gifva lagar at Frankrike och

upprätta dess tron var den stora retelsen för Gustafs ärelystnad. Han

toppades att finna uti sitt snille och sitt förstånd de ressurser, hvilka lian

saknade i

statskontoret,

i arméer och bevillningar. Han både kanske

någon anledning att smickra sig därmed, sedan döden borttagit med

BVedrik II en öfverman och med .Tosef en rival, mindre föraktad i öf-

vertygelsen än i orden.

Catharina var numera lians personliga vän. Hans bommager

smickrade henne, och hennes kön tillät honom en undergifvenhet i

vissa fall, hvilkt.n han eljest aldrig tillstadde sig. Kriget gjorde intet

lem emellan, tvärtom bättre vänskap. Han hade fått visa sinbra-

vour, kommendera siu ann»'' och göra tremie kampanjer; hon hadesou-

tenerat dem, då Europa misstrodde hennes förmåga därtill. Deras va-

pens framgång kunde mätas af bvarannan. Följderna af kriget kostade

inga uppoffringar å någondera sidan. Vår stora flotta hade lidit grufli-

gen, men hennes skärgårdsflotta var förstörd. Det är ovisst, om vårt

fredsbrott hindrat hennes vuer, eller om det debarrasserat henne från

farliga fiender, ifrån rupture med Preussen och England. Det var alltid

min tanke och ett af de skäl, hvarpå jag uti de bref, som säkert fin-

nas förvarade, vågade afstyrka kriget. 1 Göteborg skrattade man åt

min paradox, under det att Elliot outrepasserade sina instruktioner och

Borck byggde oss slott i luften: men af bägge dessa hofvens verkliga

förhållande under hela kriget korrigerades icke min inbillning.

Aldrig har ett val af ministrar emellan tvenne hof kunnat göras

lyckligare än af Stackelberg och Stedingk. Den förres ålder, rol i

Polen, de värf han utfört, hans personliga förbindelse med Potemkin.

hans soumission för kungens person, hans assiduité i uppvaktningar

och attentioner för honom, så mycket mera éclatanta, som de svuro

emot hans höghet i allt öfrigt och emot alla andra skapade varelser,

gjorde honom allt för tjenlig på sitt ställe, och den senare var det icke

mindre i Petersburg igenom sin amabilité i umgänget och sin Boup less.

Hans langa vistande i Frankrike, hans tillträde till Marie Antoinettes

particuliera societé, hans kännedom af hennes hof, af alla personer m.

m. gjorde honom tillika intressant i denna moment. General Pahlen,

som hitskickades innan Stackelberg kom, var icke mindre tjenlig. Il an

ansåg 3ig -"in svensk. Han hade under 1786 års riksdag kommit In-

till Österman i

egenskap

af kurir; men som svensk adelsman hade

• irna behållit honom och gifvil honom säte på Riddarhuset Efter

More magazines by this user
Similar magazines