Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 108 -

sade han, "men sedan, och när jag retirerat mig? Men så går det väl, och

det skall ej stå länge pä. Riksdagsjournalerna för 86 och 89 livar ha

de stannat"? - "Uti riksarkivet" svarade jag, men behöll min gravyr

i handen for atr marquera det jag ej förmodade en längre entretien.

Hjortsberg kom med min thékopp, jag emottog den med glädje

som en prise de contenance, men min embarras var faslig. Min intérét

fordrade en mindre legereté, och min forsigtighet att hvarken visa em-

pressement eller undanflykter. Jag borde afbryta runnet, men icke kon-

versationen, och icke heller taga det förra för långt ifrån. Jag fann en

utväg och frågade med mycken soumission, om jag af don anledning

att jag lått nämna arkivet, och da jag nu vore occuperad af gravyrer,

vågade i underdånighet erinra om ett gammalt löfte att få samla alla

de plåtar, H. Maj:t själf graverat, för att, sedan några afdrag voro

gjorda, forvaras uti arkivet, Konungen återtog sin ritning och svarade

mig leende: "När vi komma ifrån Gefle". Jag kontinnerade sedan att

tala om den förnyade kartan öfver bataljen i Svensksund, med hvilken

kungen ändtligen var nöjd. Den förra hade blifvit kasserad och ansedd

som ett pasquille i anseende till den position, man där gifvit skärgårds-

flottan, och ingen befälhafvare på stora flottan var fri för misstankar

af denna händelse.

Emellertid annonserade Hjortsberg att de, som blifvit befallda

ti Ii aftonen, voro samlade, och tillika hviskade han några ord. Kungen

lyfte sig hastigt och befallde mig gå ned förut. Jag fann i de nedre

rummen grefve Oxenstjerna, Zibet, Rosenstein, Adlerbeth, Franc (som

vai- ovanligt om aftnarne), tillika med grefve Stenbock, grefve Taube

och grefve Löwenhjelm, som voro på vakt. Kungen kom efter en

stund, åtföljd af Armfelt, och efter en liten stund gingo de bägge in

uti de inre rummen. Franc och Rosenstein hade anmält sig att fa tala.

vid honom. Jag fick tillfälle att säga min vän livad som passerat; han

gillade livad jag gjort, och för att jag skulle konfirmera ur samma ton,

engagerade jag mig uti en grande patience med Taube och Löwenhjelm-

Konversationen med Armfelt påstod en timme. När kungen kom ut,

studsade han litet, men plaisanterade oss öfver spelet och satte sig

bredvid Tauben. Vi pratade mera än vi spelte. Armfelt var hiquiet,

ville fara bort och fick lof därtill, då han slog mig pä axeln och sade:

"Du kan komina, till mig i

morgon

förmiddag", hvarpå jag svarade helt

kalit: "I morgon far jag ej ut, jag är hemma hela dagen, om du behagar".

Kungen steg upp. konverserade länge med Franc ochsedanmed

Rosenstein. Souperen var kort, icke mycket animerad, och kungen

More magazines by this user
Similar magazines