Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

111 -

ten däraf vore förvillande och kunde lätt bedraga renheten af mina

intentioner; ati som mina idéer voro grundade endasl i karlek för honom

och hans egen ära och välgång, voro de oföränderliga, och jag

hoppades, att de åtminstone borde frälsa mig ifrån olyckliga tillfällen

att blifva onyttig eller skadlig; att jag icke ignorerade, atl man önskade

min éloignement; att någon embarras kunde uppstå uti valet af någon

annan. Men jag utbad mig att förnya den proposition, jag förut vågat

insinuera, att igenom Zibets befordran till statssekreterare vid utrikes

expeditionen bereda honom väg till detta ämbete, bvilket han nu emel-

lertid kunde företräda.

Jag utbredde mig vidare, men icke utöfver min öfvertygelse, om

tians skicklighet och egenskaper: men kimgen afbröt mig och sade,

att han redan förtiden sommar konveneral med mig om Zibets skicklighet,

att lian ville hafva bonom i perspektiv för framtiden och äfven

låta honom få s!.-ns>ekreteraretjensten vid utrikes ärendena; men som

tian aldrig innehaft eller beklädt något publikt ämbete, utan endast

kunde anses som hans enskilde tjensteman, vore både det ena och det

andra omöjligt ännu. förr än Zibet åtminstone någon tid beklädt en

mission, hvartill han ville employera honom mista var. "För öfrigt in-

går .jag icke i det öfriga", sade han, "jag medgifver mycket däraf. Det

skall blifva min sak att reparera förflutna anledningar till dina miss-

nöjen: men nu måste du göra mig till viljes. Du bedrager dig på Hå-

kanssons opinion om dig. Vi känna hvarannan, och huru kan du tvifla

om verkligheten af min vänskap eller mitt förtroende, då vi lefvat tillsammans

som vi gjort sedan den 17 Februari 1789"'. Han ville då gå

ut, tog mig vid handen, exigerade, som han sade, både mitt löfte och

godt humeur, och jag lofvade bägge delarne. sedan jag fått föra denna

konversation på det sätt jag ville uti en sak, däri bvärk en min erkänsla

eller mina omständigheter lemnade mig valet.

Jag for hem, började att samla idéer och papper, och dagen et-

ter nyårsdagen var allt sa rangeradt med öfverste kammarherren grefve

Posse och baron Essen, att alla voro nöjda, ingen begrep, att jag hade

någon kommission af kungen, -lag öfvertalte (iriel att gifva

More magazines by this user
Similar magazines