Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

117 -

däröfver. Armfelts torl att begagna sig af kommissionär var tyd-

lig. M Munckens bref fann jag allmänheten sysselsatt med hän-

delsen emellan honom och mig. Jag skulle naturligtvis blandas i

alltsammans, och min nära skyldskap ined Gedda, som jag dagligen

såg i

mitt

umgänge, achevera alla soup^oner Atl göra en separal

fred med Muncken tilläl hvarken min heder eller omständigheterna;

aii poussera Baken till ytterligheter tjente till inte! annat, än atl

mera inveckla mig både i

saken

och omdömen; atl undvika svar [>a

brefvei var ej anständigt, att dröja därmed svagl och att för myckel

lia^ta likaledes. Jag tog då del beslul atl med ordinarie posten om

måndagen svara med etl bref af följande innehåll:

"Jag bar fåtl min grefves bréf af tien L9. Jag trodde del min

köld och uppriktigheten uti mitt bemötande hade varit tillräckliga atl

sluta hela saken emellan oss. Att den kunnat komma till allmänhe-

tens kunskap förundrar mig: men Innu skulle jag etl ögonblick kunna

tillägga min grefve denna publicitet? Emellertid är jag oändligen för-

bunden för den offert, min grefve behagal göra mig, och skall profitera

däraf vid min återkomst, om sa skulle blifva nödigt Finne-, någon,

hvilkel jag likval icke förmodar, å propos att tala med mig härom,

skall jag visserligen underrätta dian om sanningen, hvilkel jag äfven

af brefvei kan sluta atl vara min grefves föresats. Jag tillägger nu

endasl hvad jag muntligen sade, att jag uti alltsammans ej fann an-

nat än en emportement, som jag flere gånger hos min grefve bekla-

gat, under del jag med nöje sök! att göra honom reela tjenster, och

illägger del endast för att därjämte kunna försäkra, att jag med

oföränderliga sentimenter har den äran au vara etc.".

Härpå följde detta hans svar af den -Jii:

okholm den 26 Januari.

Tack min vän för brefvei af den 23, Lätt mig i mina öfriga lef-

nadsdagar fa vara, och kalla ehr min vän, Jag skall sa mycket i

min

menskliga magi siar al göra, söka reparera de infamier, dieflar och

cabalister "in oss utspridt. [ntel viste jag då brefvei som kom til

iietle skrefs, ai ni min vän var rester, det afgick således genasl med

posten man al jag liant detsamma omskrifva. Tro aldrig at jag glöm I

de verckeliga och reaila tjenster ni gjordl mig; men deremol alla de

horeurer ±

More magazines by this user
Similar magazines