Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

120 -

Kungen hade intagit bägge våningarne i slottet, så att kronprin-

sen med sin guvernör och kavaljer var mycket trängt logerad. I nedra

väningen var en sal, hvaruti konungen höll sekreta utskottets sammankomster,

och där innanför en annan, hvaruti han souperade med dem

af hofvet, sinn dels följt, dels mötte honom i Gefle. Zibet och jag voro

befallda en gång för alla till aftnarne, landshöfding Nordin blef bjuden

en och annan gång, äfvensom Ruuthen. Lilla Bouillé, son af fransyska

generalen, kom dit och blef intagen i societeten. Plere af oss fruktade

föl mycken uppmärksamhet af denna visit. Jag 1 villar äfven, att han

var sa alldeles välkommen hos kungen; men vi funno snart, att det

var en god, tranquil och aimable gosse. Hvar middag kl. Ivar ett bord

serveradl för hvem af societeten som ville äta, men kl. •"> hvar eftermiddag

spisade kungen en publique i öfre salen med tre anrättningar

och vanliga ceremonier. Ett skrank omgaf bordet. De högre ämbets-

männen trädde fram där innanför, ståthållaren stod alltid på vänstra

sidan, och kungen kallade fram en i sänder att tala vid. Uti societe-

ten var intet slags tvång. För min enskilda del kan jag aldrig nog

berömma mig af hans godhet och förtrolighet och ett bemötande, vida

skildt ifrån livad jag 4 ä ö de sistförtlutna aren ofta uthärdat. -Tagbar

mänga gånger trott, att detta njutande, denna utsigt iill en gladare

framtid skulle gifvas mig, för att sä mycket bittrare sakna honom;

men det oaktad! hade min sorg och erkänsla alltid blifvit desamma.

Kungen vaknade bittida om morgname, merendels kl. 8; expedie?

rade da ordres antingen med mig eller med presidentsexpeditionen. När

jag ej hade tid att komma upp, skref han på halfva sidan, och om nå-

got svar skulle gifvas ifrån mig, tecknade jag det bredvid, och på

samma sätt tillät han mig att föredraga mina förfrågningar: ty ett dag-

ligt protokoll i sekreta utskottet, som justerades alltid den påföljande

dagen, upptog, jämte andra göromål, både dag och natt, sa att jag mer-

endels måste äta middag ur mathemtare och manquera kungens sou-

perer. Ifrån den stund sekreta utskottet sattes, Låg jag ingen natt öf-

vei lyra timmar. Lever var sällan, men aldrig senare än kl. lo. Se-

kreta utskottet åtskildes kl. 2 om middagarne, ibland förr: längre vå-

gade man icke uppehålla, ty större delen af sällskapel voro vana vid

en tidigare måltidsstund, och dessutom hade de senare på dagen icke

fait någon mat. Därefter promenerade eller arbetade kungen en eller

ett par timmar, sedan var ofta konselj. Uti konseljerna voro alllid

kallade: kronprinsen, grefve Wachtmeister, grefve Oxenstjema, baron

Taube, baron Armfeli och jag, samt till skiftes eller Ock alla på en