Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 126 -

detta var tämligen öfverenskommet. Jag får sedan nämna den hän-

delse och person, livilka gåfvo anledning till Bi-afskedet och hela den

processen.

Om några projekter varit uppgjorda i präste- och borgarestån-

den, som icke sågo dagsljuset, om några oenigheter inom dom före-

fallit, några réconciliationer, litet sqvaller pä hvarannan, eller några

små événementér och käbbel uti konungens societet, kan jag ej veta:

ty af do föi-ro hade jag aldrig förtroende, och den senare hannjagicke

att ofta bevista.

Brouilleriet emellan Wallqvist och Nordin, börjadt ifrån 1786 och

fortsatt under ombytlig framgång å ömse sider, éclaterade. Jag har ej

lefvat nog familiert med någondera för att yttra mig positivt om de-

ras karakter, men uti en annan artikel skall jag uppgifva de drag,jag

funnit hos dom. Här är nog att anmärka, det Wallqvist föll -- blef

offentligen houderad af kungen: riksprosten insattes uti allmänna be-

redningen för att kindpusta herr bisköpen, och biskopen AVeideman

var redan utsedd att succedera Wallqvist uti befattningen mod eckle-

siastikexpeditionen.

Uti agiofrågan roste sig herr Val lev mot Håkansson och sade

sig äfven hafva attaquerat landshöfdingen Nordin. Han fick en stads-

majors fullmakt, gaf tre stora kollationer och teg.

En gammal revisor i banken vid namn Berghman, adelsman.

tog en af sina vänner med sig till borgerskapets klubb, men utkördes

genast af Abraham Westman med skällsord och invektiver emot stån-

det. Alarm ibland de unga och oförståndiga, hvilket genast stillades.

Adeln budo i stället, men utan affektation, hvem de funno å propos till

sin klubb, alla biefvo vill emottagna; men det var ej många, som gingo,

och smittan var farlig.

Den 24 Januari, kungens födelsedag, passerades i tysthet vid

hofvet, hos adeln med uppskrifning, och do andra ståndens fullmakter

undersöktes.

Den 25 nämndes talmännen i borgare- och bondestånden på van-

ligt sätt.

Den 26 aflade stånden visiterna hos hvarannan och uppvaktade

kungen och kronprinsen med vanliga ceremonier. Men donna dagen

var orolig, och missnöjet med Armfelt kunde icke cacheras.

De ovärmer, han alltid egde, voro ännu mera aigrerade af de fö-

reträden, han sa utmärkt gaf siij,-. Hans depenser voro odrägliga atl

underhålla. Hans ineptie för affärer förrådde sig starkast uti hans

More magazines by this user
Similar magazines