Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 12S -

kommen för att sätta stolen under kungen, som leende gnolade en

air utur Le roi et le fermier: "Il fera l'autre jour å demain" etc.

Jag gick utan att äta, kallade Börtzell till mig och dikterade

för honom mitt projekt. Det blef färdigt sådant det är. Jag- infann

mig kl. 5. Konseljen började; där voro kronprinsen, Oxenstierna, Wacht-

meister, Taube, Armfelt, Wallqvist, Håkansson, Ahlman. Då justera-

des, bifölls projektet med mycken godhet: men en olycka hände. Jag

förstod da icke ännu, att Wallqvist icke mera var densamme hos ve-

derbörande. Par faiblesse eller polissonerie eller kanske af en natur-

lig mouvement hade jag infört strofen om ecklesiastik- expeditionen,

och vid dess uppläsande gaf kungen en éclat de rire, som, om den

penetrerade Wallqvist, äfven gick mig till märgen.

Skrifvelsen var af följande lydelse:

Eiksens Ständer sammanträda under en fred, återvunnen genom

den Högstes välsignelse, med vapnens ärorika framgång. Den är be-

fästad af ett förbund, grundadt i bägge rikenas gemensamma förmåner,

äfvensom i

tänkesätt.

deras

regenters nära skyldskap och öfverensstämmande

Kongl. Maj:t lofvar sig och riket af en sa mäktig bundsförvandt

det nyttigaste biträde, och högtidliga beskickningar lära ä båda sidor

ytterligare stadfästa aftalet.

Freden är icke återställd ål Norden allena: den är, om icke redan,

dock snart återgifven äfven åt Orienten, och ett allmänt lugn har så-

ledes följt på ett krig, som syntes utbreda sig öfver hela Europa.

K. M. har med de omsorger, rikets behof kunna kräfva och dess

värdighet tillåtit, oafbrutet sökt att underhålla vänskap och förtroende

med dem af Sveriges gamla bundsförvandter, hvilka själfve bibehållit

sitt anseende, sina inflytelser, sina lagar och regeringssätt; och för an-

dras Tulen har K. M. icke varit kähslolös.

()m del krig, republiken Algier förklarat Sveriges krona, härrört

nke af statsklokhetens skäl, men af öfverilning eller blotta tillfällig-

heter, torde det sa mycket lättare kunna qväfvas i sin början; ochK.M.

.unnar därtill använda all di'\\ möda och omkostnad, som af dess om-

vårdnad för handeln är att förvänta.

K. M. leder i dag

till sidan af sin tron sin älskelige son, icke

utan de ömmaste rörelser af ett fadershjärta, deladl emellan honom

och älskade undersfiler. ][. K. Höghets tidiga framsteg hafva bered!

K. M. tillfällen all gifva sig denna tillfredsställelse förr, än aren del

syntes tillåta,, och larer den vara lika angenäm lör ett folk, hvilket

More magazines by this user
Similar magazines