Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 130 -

Ofta liar K. M. betygat sitt nit för lagarne och rättvisan, men

sällan kunnat det tydligare ådagalägga än uti stiftningen af dess Hög-

sta Domstol, där medborgare af alla stånd inbördes försvara, eller,

livad K. M. med nöje rättare säger, understödja inbördes rättigheter.

befordra trygghet och säkerhet och tillvinna regeringssättet därigenom

både kärlek och styrka.

Om kriget kallat ifrån åkerbruket trefne och idoge arbetare, om

under dess lopp K. M. icke kunnat gifva åkerbruket så många veder-

mälen af hägn och uppmuntran som tillförene, sä ämnar K. M. så

mycket sorgfälligare sig därom beflita; emellertid, jämte det K. M.

vördar Försynens milda skickelse, som med välsignelsen af rika skör-

dar utmärkt det förflutna året, njuter K. M. en tillfredsställelse af den

nytta, de inrättade magasiner medfört, hvilken redan bevisat välme-

ningen af K. Maj:ts hulda afsigter vid deras första inrättning.

Det har varit K. M. äfven en fägnad, att icke kriget efter dess

ohyggliga vana hindrat vetenskapernas, vitterhetens och fria konster-

nas tillväxt; K. M. har sett dem med nöje begagna sig af sina upp-

muntringar, och K. M. har funnit inga utgifter af dess enskilda medel

öfverflödiga för att qvarhålla dem i ett land, där tillfällen till deras

sysselsättande äro sällsynta, men klagan öfver brist på näring och

uppehälle för den arbetande så allmän.

K. M. har på flere sätt betygat sin aktning för mannamod och

tapperhet, och svenska soldaten delar med svenska befälhafvaren den

äran att bära på sina bröst de hederstecken för tapperhet i fält, för

tapperhet till sjös, hvilka konungen själf icke vägrat att emottaga

och utdela.

K. M. förbigår ej detta tillfället att förklara sin uppriktiga, sin

ömma erkänsla för de rikliga sammanskott, som af alla stånd, i alla

orter, men mest af okända gifvare, blifvit sammanskjutna till under-

stöd för den sårade krigsmannen eller för den fallnes enka och barn.

Hvilken uppmuntran att uppoffra lifvet för fäderneslandet kan gifvas

mera verkande, än att lemna med trygghet åt medborgare de värn-

lösas omvårdnad, hvilka man icke vidare förmår att skydda? och när

kan lugn och säkerhet sällare njutas, än sedan tårarne äro afborkade

for dem, med hvilkas förluster de äro stadgade?

K. M. känner en verklig förnöjelse att inför samtlige Riksens

Ständer betyga sin förnöjelse af do mångfaldiga vedermälen, hvarigenom

bufvudstadens borgerskap betygat konungen sin underdåniga till-

gifvenhet. Ingen möda har varit dem tung. inga utgifter räknade, och