Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- L33

att infinna sig med eri sådan rhume uti societeten. Minnet af herr

Valley och herr Weyerin roar mig .'innu ofta uti min enslighet.

Bönderna pratade, kan man tanka; jag annoterade mig alltid till

minnes deras favoritord och fraser och skref sedan ett uonsens å peu

prés sådani som de talat. De bugade sig vid justeringen, och Ahlman

fick ej lägga sig därutå.

Sådant var i

-

få ord --•kina utskottet. Sonungens sagacité och

tålamod, hans amabilité och talgåfva tjente honom, och kronprinsens

närvaro kunde -'.i annat .in imponera. H. K. H. var närvarande vid alla

sammankomster med en beständig och synlig attention, som i

dessa ämnen var visserligen förundransvärd vid lians ar. Bans vänlig-

hel var generel, aldrig studerad, och hans bemötande intog alla. Riks-

n var ailrid kungen följaktig uti sekreta utskottet.

Salen var dekorerad. Kungens länstol och kronprinsens karmsto]

voro upphöjda efter etikettens tumstock. Riksdrotserj och landtmar-

skalken hade taburetter; för öfrigt säten och hankar klädda med blått

kläde och borden öfverhörjda af sammets- och sidentäcken med bro-

derade guldkronor, obeskrifligen commode på skrifbord. På kungens

bord låg Carl IX:s klubba och riks-silfverskriftyget.

En löjlig hazard var på vägen att göra missnöje vid förstia

manträdet. Bakom kungens stol var en spisel, och för att borttaga all

olägenhet däraf, hade nian satl en skärm där frammanföre, hvilken var

tagen på en vind i huset 'Den var målad med figurer eftei gamla vi-

set; men olyckligen föreställde den ena skifvan fyra markattor, bundna

med kedjor, som dansade för en barlequins piska. Frondeurerna funno

en Bkandalös allegori och ville ej oäraf gifva något ar hazarden.

Sekreta utskottet fortsatte dagligen lektyren af de dem medde-

lade handlingar och berättelser, sa ifrån statskontorel som riksgälds-

kontoret, och alla eftermiddagar égde ledamöterna frihet att uti ut-

skottets rum hemta alla underrättelser, hvilka meddelades af Lager-

heim. Ändtligen formerades det mindre utskottet öfvei' riksgäldskon-

- förvaltning för de skäl, jag annorstädes sagt, nämligen för att

beta i

fred, och detta utskotl uppgaf sedermera till utskottets plenum

del betänkande, som ändtligen blef grunden till öfverläggningarne

i dessa

ämnen samt til! uppgifter och förslag till ständerna.

Emellertid uppkom genasl i

de

första dagarne frågan om en tack-

för freden. Kanske väntade de Lrenne ståndens direktö-

rer någol motstånd af adeln och önskade att därati finna uista causa

belli. De välsinnad.- fruktade möjligheten af en sådan halsstarrighet

More magazines by this user
Similar magazines