Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 135

pas förundran kunna leda trogna undersåtare till dei lugn ochtr<

smn tillåta dem al fredens lycka och aällhet. Men då T. själl

bered! all! detta, stadgal freden utan uppofisjtngar af länder eller för-

måner och man att behöfva någol biträde af främmande makters be-

medling, hvilken så ofta medförl besvärande förbindelser och öfver-

drifna fordringar; när Nordens störste regenter Bjälfva slutit aftal

emellan Nordens tvenne mäktigaste folk och uti inbördes vänskapsförsäkringar

öppnat utsigter å '"'inse sidor till nya fördelar, kunna

icke Eliksens Ständer med stillatigande åtnjuta dessa faderliga om-

ger.

Etiksens Ständerönaka att under öfverläggningame kunna <

äina tänkesätt, erkänna det nådiga bifall och välbehag öfv«

deras förenade nit, hvarom de redan Uran tronen fått emotta;

hugneliga försäkringar. De begagna sig med den ömmaste tacksam-

bel af de uppmuntrande anledningar, T. gifvit dem, till det hopp att

med den Högstes bistånd kunna följa sina böjelser och fullgöra sina

skyldigheter emot konung och fädernesland.

t 'i i T.

noga kongl. nåd* etc.

Adressen blef mycket väl upptagen, svaret mycket nådigt, och

kungen occuperade sig sedan tillika med kanslirådet Rosenstein att

nis! rarne,

fransyska öfversättning däraf, som sedan skickades till mi-

Deliberationerna uti sekreta utskottet fortsattes dagligen uti ett

jaiinit och stilla lopp; inga utbrott på någon sida, all tillbörlig sou-

mission och det vänligaste, nådigaste bemödande syntes befordra skynd-

samhi

Tidningarne ifrån Stockholm voro icke alarmerande, [från Fin-

land kom en bekymmersam rapport om sensation af talska Fahne-

bjelmar och någon spannmålsbrist på vissa ställen. Det senare afhjälp-

tes genom ordres tili magasinema, och i anseende till det förra skic-

kades öfverste Jägerhorn till Finland. Han var af de onödigt beställ-

Bamma, sä att inan gärna gjorde sig af med honom ifrån Qefle, och

på nådig befallning arrangerade jag en Instruktion för honom, som

blänkte af förtroende, innehöll mänga ämnen, men lemnade mycket

litet tillfälle att företaga något verkligt.

Thorilds linans piéce och svaret- ankoiumo i dessa dagar till Gctle.

De gjorde större nytta än dårskaper vanligen åstadkomma. De, som

höllo af att endasl skratta, flngo där ämne; andra uppgräfde skatter

dårutur, nyttiga för denna flnans-époque; andra åter verterade dem till

More magazines by this user
Similar magazines