Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 136 -

pasquiller, och andra dispenserade sitt omdöme, men runkade på huf-

vudet och prononcerade: ;

?

'Fan besitta det, där är där båd

nat"; med ett ord, alla fingo att prata om.

ett och an-

Emellertid inföll fet-tisdagen. Kungen fick envie att resa till

Stockholm på maskeraden. Utom nöjet af detta favorit spektakel, be-

hofvet af variationer och den éclat, en sådan skjuts skulle gifva åt

den tranquillité och säkerhet, hvarmed man ansåg och skötte sakerna,

braverade man oppositionen och förundrade Europa. Ehuru svåra dessa

skäl voro att combattera, förmådde dock fiere förenade böner och före-

ställningar att détournera härifrån; men humeuret blef knäckt. Vi nal-

kades de olyckliga märkelsedagarne af Februari och därefter den fatala

liartii månad, som i så många år alltid varit fruktad af en aning,

hvilken beklagligen justifierade sig på det grufligaste sätt innan

dess slut.

Dessa olyckliga dagar den 17, 20 och 21 skulle nödvändigt cele-

breras med nya operationer. Projektet angående bevillningen var re-

dan färdigt och, om jag minnes rätt, föredraget den 15, men lagdt på

bordet, och plenum anslogs till den 17. På riddarhuse-t mera öfverläggning

och raisonnement än kontradiktion och ingen hetta. Memo-

rialer och dictamina omväxlade till kl. 2, då Ruuthens vänner för-

trodde honom, att ett allmänt bifall skulle gifvas och utan votering;

men ridderskapet och adeln kunde ej datera sitt beslut af samma dag

som sin publiqua avanie trenne år tillförene; man vore därföre sinnad

att tala till kl. slagit 12 om natten och då bifalla, men ingen minut

förut, och Ruuthens vänner tillstyrkte honom därföre att uppskjuta

saken till nästa plenum. Landtmarskalken befann sig uti den största

trängsel. Å ena sidan insåg han nog kungens missnöje och sin förtret

More magazines by this user
Similar magazines