Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- u - -

hvaraf sedermera der ena lemnades uti riksarkivet, men det andra uti

riddarhusdirektionen. Penna ceremoni jämte några andra underskrifter

voro orsaken till detta sammanträde, jämte afskedstagandet.

Sr, lan jag justerat sista protokollet och gjort konvoluten färdiga,

vinkade kungen mig till sig och befallde mig genast gå upp efter sta-

tuterna oeh dekorationen och lemna honom dem oförmärkt. Jag skyn-

dade mig, återkom, innan förseglingen var slutad, och fann utväg att

uran minsta uppmärksamhet tillställa honom sakerna. När allt var

gjordt oeh han af talmännen blifVit underrättad, att intet mera åter-

stod, upplyfte sig konungen hastigt och sade: ''Men för mig återstår,

att, innan jag slutar dessa sammanträden, betyga min tillfredsställelse

öfver den enighet, det inbördes förtroende, hvarmed de under brydsamma

omständigheter blifvit oafbrutet förda och skyndsamt slutade.

Men huru skulle jag säkrare eller för mig angenämare kunna förklara

den, än om det vedermäle, jag däraf söker att gifva både allmänheten

och eftervärlden, tillika vittnar om min aktning för en verklig förtjenst.

Jag har funnit ibland Eder, gode herrar af adeln, den gråhårsman, som

snart ett hälft hundrade år vid alla riksmöten tillvunnit sig en utmärkt

uppmärksamhet och förtroende. Hans insigter. den mindre vanliga

gåfva han eger att framföra sina tankar och behagligheten af hans

umgänge halva varit oss nyttiga, gagneliga, och jag nämner icke, barn

de för mig enskildt varit angenäma. Edra ögon äro redan fastade på

direktör Frietzsky det är honom jag menar. Jag nämner honom

till kommendör af min Vasaorden, och min tanke är, att inför Eder

genast dubba honom".

Scenen var staik. Frietzsky satt på sista adelsbänken, han steg

fram ett par steg, böjde sin högra hand och bugade sitt hufvud. Adeln

förargade sig öfver detta ädelmod hos konungen och fruktade svaghet

bos sin hjälte. Biskoparne, som i allmänhet icke hatade hvad man

kallar mezzo termine, marquerade mycken complaisance; det öfriga säll-

skapet led tarmvred af förargelsen.

Frietzsky svarade: "Förlät, allernådigste konung, åt min häpna

förundran, att jag ej kan betyga min tacksamhet. Den nåd, mig blif-

vit tillbuden, alltid smickrande för en undersåte, är det ännu mera för

mig af dei sätt, hvarmed E. M. behagat göra det. af dess nådiga ut-

bryck, af stället, af stunden och tillfället hvarför kan jag icke rele-

vera ännu mera.' Men den minsta frestelse bos mig att den emottaga,

skulle däraf göra mig ovärdig. När E. M. vid sin kröning instiftade

Vasaorden, behagade E. M. kommunicera sitt nådiga beslul därommed

More magazines by this user
Similar magazines