Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

sekreta utskol .

Jag

- L43 -

var d ledamol däraf. Jag älskade redan

K. Maj:ts bjärta och önskade E. M. alla möjliga tillfällen atl förbinda

sig trogna undersåtare. Större delen, jag vågar nästan säga hela adeln,

hade samma tank'': men saken fann etl oförmodadl motstånd, hvilket

E. M. icke ignorerar. Min känsla bragte mig att tala i ämnet,

ledamol af prästeståndet, mycket bekant i

sin

då en

tid, prosten Kroger från

skanc. attaquerade min tanke och äfven mig, såsom den däx -

bereda mig K. Maj:ts nådiga åtanke vid utdelningen af denna orden.

1 min ifver gjorde jag då en ed, att om någonsin en dylik nåd mig

skulle tillbjudas, skulle jag den mig alltid undanbedja. Jag gick \

ligen för långt; men min ed äi gifven, och den hindrar mig nu ifrån

åtnjutande af B. töaj:ts nåd. E. M. kan ej annat än gilla min försa-

kelse, men aldrig tvifla om min underdåniga tacksamhet Därom skola

mina återstående dagar äfven vittna; och hvilken utvärtes hedersbe-

se kan uppväga den ära, jag njutit, eller den tillfredsställelse

däraf känner?"

Frietzsky framträdde då, och då rann en tar. Han kysste kungens

hand två gånger, och sade: "E. Maj:t, misstyck mig icke"!

"Nej, min kära Frietzsky. Er rems är ej -var att emottaga, då

den ar dikterad af äran och dygden. Den justifierar ännu mera livad

jag velar göra för Er".

Konungen slöt därefter sekreta utskottel med en vacker harangue,

och gick därpå upp i

de öfre rummen. Alla komplimenterade Frietzsky.

En af adeln sade honom: "Nå, don räfven fick lång runipa". Tnsultera

ej", sade Frietzsky. "en vacker gärning Och moment! Hela ståndet

bör dela min enskilda erkänsla"- Därefter blef tonen utaf approbation

allmaii.

Adeln samlades uti konungens rum för att följa ned på salen.

Armfelt uppsökte mig med mycket stoj, och för att gifva sig en merit

attaquerade han mig i högen och frågade: "Refuserade Frietzsky?"

"hr. svarade jag. ""Kungen blef väl piquerad". "Nej". "Kors, livad

jag varit alarmerad!" "Hur då, som idéen ej kem han dig, kan du ju

vara tranquille".

i .ni- mera •

• n.

i eremonien

började. Lindbloms predikan var ej af hans bästa

men mera att berömma än lasta, och kritiken däröfver roule-

på hans person. Det öfriga af ceremonien gick för si^ och

slutades utan märkvärdighet.

-narr konungen kom al salen, inkallades uti sängkammaren

alla närvarande serafimerriddare och kommendörer af de andra orden,

More magazines by this user
Similar magazines