Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 158 -

sade man den minsta empressenienl atl se honom. Han infann sig

vid levern, men uppsökte mig uti de yttre rummen, marquerade sin in-

quiétude öfrer sin belägenhet, hvilken jag fann min skyldighet atl icke

minska, uran för hans egel bästa snarare öka, hvarom mina funna bref

vittna.

Sonungen flyttade sodan till Haga och återtog sin gamla lefnad

och societet; men inquiétuder kommo dagligen.

Grefve Muncks process och person voro ledsamma ämnen; och

någon hade insinuerat honom, att i de dagarne skulle inkomma eller

hade redan inkommit stora partier af franska revolutionsarbeten. Ban

gjorde mig ofta den nåden atl tala med mig om bägge. Jag soutene-

rade alltid, att jag visserligen icke önskade någon rigueuremol Muncken,

att jag icke kunde misstro honom om brottet; men för att draga lada

detta ämnet undan allmänheten, projekterade jag, att han skulle kalla

.Muneken till sig, befalla honom atl säga sig sanningen und6r delöften

eller det hot, som därtill kunde föranleda, och sedan förfara som om-

ständigheterna då kunde presentera sig och fordra. Muneken låg

utom livar qväll flere rimmar i min soffa och gnällde, att jag skulle så

begå, att han kunde få audiens. Jag föresatte mig att göra livad jag

kunde, men förebar för honom alltid omöjligheter för mig att tala

daivm.

Angående böckerna gjorde jag själf och genom två åtrepersoner

uti kansliet, dem jag kunde nyttja, alla möjliga rechercher uti pack-

huset och pä bokladorna: och uti kanslikollegio, där jag då hade den

äran vara ordförande, öppnade jag afven en öfverläggning, i

suite

hvaraf jag om torsdagen den 8 Mars skickade till Haga ett skriftligt

projekt och tillika en befalld underrättelse rörande Ultuna-arrendet,

hvaraf jag tog anledning att erinra, men blott med få ord. om Munc-

kens audiens.

Ait lians vänner och han själf göra mig orätt, som påstå,atl jag

hindrat kungen ifrån att tala med honom redan då, det vittnar bilagda

svar l. Det nämner väl icke Muncken vid namn. men mitt bref, som

•i Detta i

"llv.nl Grefven angår får jag 91 i morgon eller öfvermorgon. Men hvad böckerna

angår, är

Bervera de gamla

itl vid inkommande

stadgar om bokhandeln, och

och på boklådor]

förbjuda till inkomst försäljning

och öfversftttning alla sådan a den franska revolutionen eller har därmed

itssokreteraren bel va Låta författa, i samråd med ril

tatssekreteraren Franc, alla nödiga expeditioner. Haga den 9 Mars 179&

G.

More magazines by this user
Similar magazines