Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 158 -

penningar, och jag kände icke utan bekymmer, att livad som till detta

och den stora flottans iståndsättande fordrades, upptog all den summa,

som för arméen till campagnen kunde anslås. Alla tillgångar voro

stängda, Icke kunde bevillningen ökas, icke kunde banken anlitas om

hjälp, ty dess föreskrifter kunde ej öfverskridas, inga lån kunde på

utrikes orter upptagas. Under kriget var krediten försvagad, och emot

lånen intrigerades icke allenast af rikets fiender, utan äfven af för-

ställda vänner. Jag fann de kraftigaste utvägar till fred böra vidtagas,

och för att betala arméen, då penningetillgängen upphörde den 1 Juni,

blef ej annan utväg än att befalla fältkommissariatet att substitueia

sedlar eller förskrifningar i stället för penningar, och däraf uppkommo

de s. k. Falmehjelmarne.

Under det att jag på sådant sätt med all kraft satte mig i författning

att utföra kriget med eftertryck, var jag alltid betänkt om

fred, men svårigheterna därvid voro både att icke synas önska eller

tillbjuda den och att kunna finna någon möjlighet till kommunikation

med ryska hofvet, som intet kunde kompromettera rikets värdighet,

hvilken förbjöd att efter en förlorad batalj synas åstunda fred.

Ett tillfälle visade sig oväntadt, och jag nytttjade det. En förnäm

spansk herre, då grefve af Sandeljo, nu hertig af Infantado, ankommen

under sommaren till Sverige, hade åstundat uppvakta mig

vid arméen. Jag visste, att han ämnade sig igenom Polen till Ryssland,

och detta, tillfället syntes mig gynnande. Jag tillät honom att komma

till högkvarteret; det var då i Lovisa. Med honom följde Moreno. of-

ficer af spanska gardet, ännu attacherad till spanska missionen i Stock-

holm, där han vistades sedan 1787. Jag syntes vilja spara dessa re-

sande den långa omvägen, tillät dem att geneinresa min armé och

;aga närmaste vägen till Petersburg öfver Abborfors. Jag lät general

Plåten igenom trumpetare begära i deras namn passage, och da den

var dem beviljad, lät jag helsa igenom Moreno till spanske ministern

i Petersburg chevalier Galvez, och, under sken att begära underrättelse

an svenska fångarnes tillstånd, gaf jag honom en icke otydlig anled-

ning att kunna sluta till mina fredliga dispositioner, i den händelse

att freden med Turken därunder kunde inbegripas.

Moreno återkom i November månad, då jag hade flyttat hög-

qvarteret till Borga. Prinsen af Oranien hade föreställt följderna af

bataljen förmånligare än de blefyo; det hade uppblåst fiendernas mod,

'"•Ii Galvez fann ingen anledning till benägenhet för fred. Han tniss-

tde likvid icke därom vid annat tillfälle. För att ej synas alldeles

More magazines by this user
Similar magazines