Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

\

Schröderheim till Gustaf III.

Stockholm d. 20 Juni L780.

lil).-; nådiga tillstånd E. K. Maj:t mig behagat lemna att i underdånig-

het få uppvakta, vägar jag redan nyttja, ehuru inga märkvärdiga hän-

delser gifvas att berätta.

Sedan grefve Nils PhiUp [Gyldenstolpe] uträttat den honom om-

betrodda beskickning, blef jag andra morgonen besökt af tvenne män,

hvilka på flere veckor icke vela! hafva med mig någon kommunikation.

De försäkrade mig om uppriktigheten af den glädje och ömhet, hvarmed

brefve t blifvit emottaget, huru Drottningen alltsedan H. H. Prinsessans

hemkomst från lädret lofvat sig antingen ett besök eller eti bref, och

i senare

fallet redan haft håstarne och vagnen i beredskap att aflägga

besök först hos H. K. H. Kronprinsen och sedan hos E. K. Maj:t; huru

Drottningen varit angelägen att behaga i sitt svar. och hvad reprocher

Eennes Maj:t nu gör sig, för det en kurir icke genast blifvit afsänd

till statsju. för del Hennes Mai:t icke budit till att på något sätt fa

omfamna E. M:t, föi det att Drottningen uti sitt bref i termerna ieke

tror sig hafva exprimerat sin suumission för sin kung, utan endast

sin kärlek for sin son: huru Drottningen i dag eller i morgon afsänder

• •ii kammarherre till hofkansleren för att begära lof att hos honom

vid hvarje ankommande post hemta K. Maj:ts aouveller (för att icke

invit. Ta hofkansleren till Predrikshof, har denna proposition icke skett

förr än efter afresan, som skedde i

går

middagstiden). Drottningen

sedan lördagen varit mycket glad och skall kunna utantill hela

K. Maj:ts bref. Allt andas ett nytt lif på Predrikshof Qch Svartsjö;

More magazines by this user
Similar magazines