Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 196 -

val af medlen, och att jag åt någon af H. Maj:ts folk borde yttra mig,

att i min tanke hofst allmästaren Mnnck vore det, enda medlet, som

med fördel torde kunna nyttjas? Bör jag för att befordra en sak, don

jag tror vara nyttig, och hvartill hvarken naturens ordning eller de

spådomar, som nu äter blifvit bekräftade, tyckas lemna någon särdeles

lång betänkningstid, löpa all den fara, som ifrån befattning härmed är

oskiljaktig? Bör jag veta en möjlig och säker utväg och låta Drott-

ningen, sodan hon sväfvat i ovisshet, kanske välja något, som ännu

mera eloignerar H. M. ifrån sitt mål? fl/vad fordrar min pligt och

mitt samvete? Hvad bör jag göra som undersåte, såsom den. hvilken

igenom E. Maj:ts nåd blifvit dragen ur misére och benådad mod E.

Majrts förtroende?

Detta är don svåra knut, som jag icke eger förstånd, kanske icke

heller mod att upplösa; men sedan jag noga öfvervägt alltsammans

och sökt att, skiljas både från egenkärlek och räddhåga, sedan jag ef-

tersinnat huru människor äro alltid olyckliga, när de manquerat sin

destination, och att jag, född i mörkret, kanske endast ämnad alt med

nit och trohet kopiera E. Maj:ts befallningar, icke hör blanda mig i

grannlaga värf, och sedan jag noga påmint mig E. Maj:ts flere nådiga

varningar att icke gifva några råd, har jag i Guds namn beslutat att

sätta ett hårdt insegel på min tunga, att icke gifva don minsta anledning

hvarken till det ena eller andra, blott hindra ett oförtänkt möte

pä landsvägen, hvilket jag förut ansett orimligt och nu äfven finner

blifva E. M. olägligt. Jag continuerar tillika att skaffa mig alla upp-

lysningar och att dem i underdånighet rapportera mod samma underdåniga

uppriktighet, som hitintills. Skulle E. M. åter vid sin hemkomst

vilja något vidare igenom mig uträtta, så torde E. Majt:s sejour vid

Grripsholm därtill lemna tillräcklig tid.

Allernådigste Konung!

Om jag vägat af E. K. Maj:ts nådiga skrifvelse tillegna mig mera

än jag bort, täckes E. K. M. taga orsaken därtill icke uti någon min

högfärd eller inbillning, utan endast i den undersåtliga tillgivenhet,

hvilken jag önskar mig tillfällen att kunna ådagalägga. För öfrigt

täckes E. K. M. vid de eder, som E. M. själf behagat nämna, nådigsl

vara försäkrad, att jag af E. K. Maj:ts dyra förtroende aldrig kan göra

missbruk. Den nåd mig händt att undfå bref af E. K. Maj:ts egen höga

hand, har jag icke komma låtil till inangas kunskap, och jag haj länge-

sedan runnit min plit1

;! fordra att till E. K. M. dom åter i

tci öfverlemna.

underdånig

More magazines by this user
Similar magazines