Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

199

derar nu dageligen Swedenborg. Med hertigen tycka han ej komma

fort l

hans inträde i

expeditionen

har jag presenterat honom för mina kamrater, och

kansliet

har sket! utan all uppmärksamhet Som träns-

lator kan han äfven komma till Gripsholm, om Eders Maj: I så i

nåder

befaller. Han önskar dock atl där blifva pä en annan och mera okänd

fol än de öfriga skrifVarena. lian är i

n terhel

.

öfrigl

nu af en besynnerlig

E. Maj:l täckes uådigl förlåta den vidlyftighet, hvaruti jag

rakal alt falla.

Angående den elake arbetaren, som skall finnas i

grefve Oxenstjerna i

dag

lemna upplysning.

Sverige,

Lärer

Till underdånig åtlydnad af Eders Maj:ts nådiga befallning skall

enkedi-ottningen på tjenligl sätt blifva underrättad om del hinder, som

liggei å.hlström i

erkänna för gällande.

vägen,

och hvilkel Hennes .Maj:i ''.i annal kan än

Med djupaste underdånig tacksamhel har jag fåtl erfara Eders

Maj:ts nåd för min svåger, och atl Eders Maj:! icke onådigl ansetl min

underdåniga förbön för honom. Fanten lärer Icke komma i consideia-

tion hos församlingen. Öfverståthållaren utbeder sig nödvändig! Eders

Maj:ts ordres. I detta ämne vågar jag aldrig mera öppna min mun.

Om måndag examineras biskopsförslaget, som ej ännu hunnil inkomma

Med tisdagsposten afsändes det till Eders Ma,j:t, då efter hertigens be-

fallning förslagen (ill Jacob och Catharina äfven förja. Projekl till full-

makterna skall jag sända till kongl. sekreteraren Fram-.

Bränneri-direktions-kungörelser cirkulera nusombäst Fyra sock-

nar i Östergötland hafva öfverenskommil atl icke smaka brännvin, en

idé, som i ståndel sista Liksdagen var myckel omtalt

Järnel säljes med svårighet, och fruktan är stor bland brukssooie-

beten, atl de alldeles falla köpmännen i

händerna.

De äro skrämda af

en remiss ifrån Rådet, som de tro vara utverkad af Sandels. Jag kän-

ner det ej, men del är mig beskrifvel pä etl sätt, atl jag trotl ung

böra nämna del till Eders Maj:ts nådiga attention vid rådslistorna.

Med djupa >te i


Scfirödt rhwn.

More magazines by this user
Similar magazines