Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

a ig

Hofstallmåstaren m. m. herr töunck lärer förtälja i underdånighet

Björnrams brouillerie med Bertigen. Om onsdag väntar han bref ifrån

sin gubbe. Han har arbetal hela tiden och lärer göra därför i under-

dånighet reda.

Min största glädje hade varit atl få kasta mig för E.Ma

rid gränsen eller, som K. Maj:l en gäng uädigsl tillät, vid nattlägrei

nårmasl Gripsholm, men sedan Franc'en gifrit positiva ordres till hof-

känsloren, atl jag försl på Gripsholm borde uppvakta, har jag icke till-

låtit mig någon uttydning däröfver. Halldin är tranquille, utfattig och

mediterar en ulrik i iii .

Tavastehus deri L6 Juni 1783.

Eiiksrådel Rudenschölds död, som lemnal Upsala akademis kans-

lerial ledigt, lärer förorsaka snart ett nytt val. Jag bar orsak at

atl < onsistorium

Academicum, som haft redan tvenne kronprinsar till

kanslern-, lärer vilja hafva den tredje och välja min son: men jagtyc-

kor att det passar sig illa, atl ett barn, som ej kan kisa ännu, blifvei

satl till hufvud för det första lärosäte i

Norden.

Jag tror därföre bäst,

om Statssekreteraren begick saken så, att valet föll på grefve Creutz.

Ako akademi både redan infunnit sig, men på mitt inrådande sa excu-

serad< fve

< freutz under en ganska höflig pretext för att conservera

sig fri till Upsala kansleriat Skulle 'look Statssekreteraren finna svå-

righeter i

grefve

Creutz' väljande, eller att valet, om del ej blefve kron-

prinsen, föll på någon annan af Rådet och isynnerhet på g refve

« . Sfehef-

fer], så vore jag ändå nöjdare med att emottaga denna värdigheten för

min son. ty under han- minderårighet kan grefve Creutz som ar

presidenl i

det collegio, under hvilket akademierna alla lyda bhfva

More magazines by this user
Similar magazines