Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

-- 232 -

Densamme till densamme.

Järva den 2 Juli 1784.

Tvenne Eders Maj:ts nådiga skrifVelser ifrån Turin och Lyon har

jag haft den nåden att med underdånigaste tacksamhet emottaga.

Riksrådet Sparres giftermål har jag länge' beklagat, emedan jag ifrån

första stund insett de ölägenheter, det i

alla afseenden skulle medföra.

Gubben själf tycks nu vara orolig. — Hvad jag kunnat sanda angående

den sjuka pupillen under sin sons förmynderskap, har jag flitigt med-

delat grefve Creutz och nyttjar oafbrutet den utväg, jag eger att för-

skaffa mig flera, som genom sin pålitlighet kunna blifva interessanta.

Riksrådet Hermanson har varit att måla dessa dagar. Han kom mid-

sommardagen en courrier till staden. Hans hastiga ankomst, kammar-

kollegii sammanträde, litet indiscretion hos vissa kollegii ledamöter

gjorde liela staden uppmärksam. Många gissningar och rykten spriddes.

Rådet hade fått befallning att enhälligt sammanträda och samlas ifrån

alla landsändar. Finland hade revolterat tor landtmätarnes vald. En

provins skulle pantsättas för att låna penningar m. m. Allt detta för-

skräckte och förargade den stackars gubben, som projekterade sina

underdåniga svar, sina bref till finska landshöfdingar, och ref sönder

dem genast. Res-fatigue och nattvak förorsakade honom en corporel

occupation, hvars allmänna namn intet gör händelsen trolig för gub-

bens orörlighet, och emellertid kunde ingenting skrifvas. Jag roade grefve

Creutz att visa honom förut gubben i alla conférencerna, och hans

exc. fann honom alldeles sådan jag vist honom. Nu är han den lyck-

ligaste människa i världen sedan sista posten. Kammarkollegium låter

brycka E. Maj:ts nådiga skrifvelse, och därigenom försvinner allt pra!

och äfven missnöjet i orten. Innan kort hoppas jag, att E. Maj:t hinner

afsluta ett sa, långt som ärofullt göromål i

dessa

runnen. Den dagen

vänta vi \\n alla med glädje, då med alla trogna undersåtare jag får

den nåden att för E. Maj:ts fötter lägga ett hjärta, uppfylldt af den

underdånigaste vördnad och tillgifvenhet.

More magazines by this user
Similar magazines