Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

236 -

skrifvit mig till ett qyickt bref i ämnet, hvaruti han säger mig, att var

Herre, för att- en gäng bönhöra honom, har ändtligen i nåder bevarat

honom att icke vidare inledas i frestelse.

Veckoskriften Posten liar intet, som jag trodde, något privilegium.

men for att hjälpa den saken har jag bedt Kellgren säga sig hafva

privilegium, till dess. med E. Maj:ts nådigste tillåtelse, ett antidateradi

honom får tillställas, emot det han gifVer sin förbindelse, ställd på riksrådet

Fredrik Sparre, som da var hotkansler, att han, nämligen Kellgren oeh

dess associerade Lenngren, icke tär öfverlåta det på någon annan. Där-

igenom vinnas tvenne ändamål: nämligen, att regeringen har i sina hän-

der en redan accrediterad ströskrift, och

More magazines by this user
Similar magazines