Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 244 -

Densamme till densamme.

Järva don 17 Juni 1785.

Förliden onsdags afton ankom posten ifrån Carlskrona mod tid-

ning om E. Maj:ts ditkomst och afresa.

Värn, politici veta redan många anekdoter ifrån lägret, som säkerl

aldrig händt. De visste äfven, att E. Maj:t vid sin ankomst till Carls-

krona mött en elak utländsk tidning, som förorsakat ett stort uppehåll

uti E. Maj:ts resa. De tro E. Maj:t nu vara i Berlin och äro försäkrade,

at1 Ii Maj:t icke passerar vintern hemma. Stormarne förliden lördag

och söndag gjorde här mycken oro, men jag hoppas, att E. Maj:t dä

redan varit två eller tre dagar i Finland.

.Med nästa vecka börjar vår längtan efter E. Maj:ts lyckliga åter-

komst att hoppas ifrån den ena dagen efter den andra och att lyssna

efter skott ifrån Waxhohnen. De öfverlefvor af den glada världen, som

ännu finnas i staden, preparera sig till couren i lägret midsommars-

dagen, till Te Deum, till spektaklerna på Drottningholm. Men, Gud ske

lof, hafva vi också, hittat på, hvarföre var nådigste .Konung ändteligen

skulle till Wadstena.

Hans exc. grefve Creutz har nu två dagar varit fri for all and

täppa, Han gaf i gar, som jag tror utan att veta däraf själf, en mid-

dag ät riksmarskalken. Grofve Gyllenstjerna förtäljde en mängd besyn-

nerliga olyckor, som skett igenom kattor, med del eftertryck att gene-

ral Zöge, Rosenstein och min hustru somnade, men väcktes af en air.

som grefve Creutz sjöng, hvarmed han afbröt kattographien, och hvilken

lians exc. komponerat under måltiden till en musik, som lian lärt afto

nen förut vid grofvinnan Baroks cl avecin på Bergshammar. Situationen

för hans excellens' lilla casino är ovanligt vacker: Haga och Ulriksdal.

hela segelleden öfver Wärtan och Brunnsviken formera där do bästa

utsigter. Furst Hessenstein lärer hafva rest i natt, som jag tror glad

och förnöjd.

t

More magazines by this user
Similar magazines