Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

246

Densamme till densamme.

(i idateradl ; November? L786).

Spannniålskommitterade halva hafl tnanträde med bran-

neridirektionen och efter mycken öfverlaggning funnit sig af veder-

börandes inkomna berättelser tvungne atl tillstyrka bränneriernas in-

ställande, dock endas! tillsvidare. Baron Liljencrantz är uppdragen atl

sådanl

i underdånighel anmäla och lärer därvid få tillfälle atl förklara

skälen och de små considerationer, hvilka vederbörande trotl därvid

kunna finna rum. Efter all! utseende blifver detta innehåll icke lång-

samt. Vissa provinsers förråder, hopp om tillförsel i vår och allra mesl

den verkan, detta starka steg förmodas göra på spannmålshandeln både

inom och utom riket, torde snart nog gifva anledningar till förbudets

återkallande, och livad intryck del emellertid kommer att göra både på

trogna och elaka undersåtare lärer E. .Maja sig själf föreställa. Grefve

Wachtmeister har förl denna öfverlaggning med den ömhet, ordning

och uppmärksamhet, som äro honom vanliga; mendåhanfåtl E.Majrts

uådiga befallning atl icke göra detta ärende allmänt, är han harmsen,

att man redan börja! doutera sig däraf. Hvarken h. exc. eller grefVin-

nan hafva varit befallda på sista stora souperti.

Angående Eennes Maj:t, så äro alla däraf occuperade, och de,

Bom alltid utmärkt sig af trohet, nit och tillgifVenhet, önska friden.

Jag nämner ingen. E. Maj:l känner nog mina liaisoner för att icke

finna, om E. .Maja behagar, hvilka jag gifvil mig tid atl söka i

dag.

Allmänheten ökar dagligen sitl medlidande och ökar tillika anhanget.

De som äro bägge Deras Maj:ter uppriktig! attacherade, skela, som E.

Maj:t själf behagade säga i går, vara mycket oroliga; och alla komma

därom öfverens, att Drottningen numera ingenting annat rådfrågar än

Bin chagiin, sin heder, som hon tror föraktad, och därjämte å andra

sidan sin skyldighel och sin blödij gå en Eerre till mi

Hennes .Maja likväl midt under all denna hannen högaktar. Utan

lurce, åtminstone någon tillräcklig, inom sig själf och utan rad af

andra tager Hennes .Maja ofta beslut, som hon ångrar, ändrar sina

desseiner, och i en sådan belägenhet är icke myckel raisonnemenl

öfrigl för hennes kön. Drottningen tror sig föraktad inför bela

Europa och tror sig skyldig sin börd, sin tron och sm per-

sen att urskulda sig; men säger E. Maja del minsta ord, som expli-

More magazines by this user
Similar magazines