Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 12 -

Schröderheim var ledamot af Vetenskapsakademien, invaldes 1791

till hedersledamot af Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien,

och tog i densamma sitt inträde med ett tal "Om nöjet". Dessutom

var han ledamot i Patriotiska Sällskapet, i Direktionen öfver barn-

sängshuset Pro Patria, ifrån 1783 till 1791 af General-Tull-Direktionen,

och ordförande i Nummerlotteri-Direktionen 1791 -92.

Schröderheim trädde den 26 November 1776 i äktenskap med

Anna Charlotta von Stapelmohr, dotter af öfverdirektören vid stora

sjötullen Herman von Stapelmohr och Maria Lucretia af Dittmer, född

1751 den 21 September, och död i Stockholm den 1 Januari 1792.

Hennes fägring, qvickhet och flyktighet gjorde henne på sin tid mycket

bemärkt, och bland traditionerna från Gustaf IILs tidehvarf har hennes

namn gått till värt såsom representant af den då rådande glada, lediga

sällskapstonen, i hvilken både hon och hennes man voro mästare.

Af detta äktenskap föddes tvänne döttrar, en den 25 September 1787,

hviiken dog strax efter födseln, och den andra den 24 December 1791.

Schröderheims tryckta skrifter äro följande: Tal öfver Eiks-

rådet och Riksmarskalken, GrefVe Hans H. von Liewen, då vapnet

sönderslogs. Stockholm 1781. - Tal om den upplysning, Sveriges

gamla, lagar lemna om våra förfäders seder och tänkesätt, vid preesidii

nedläggande i Vetenskapsakademien 1787. — Äreminne öfver Presiden-

ten, Friherre A. G. Leijonhufvud. Norrköping 1790. Tal öfver Under-

ståthållaren, Friherre Axel von Axelsson, då vapnet krossades. Stock-

holm 1790. -- Konung Gustaf IILs personalier. Stockholm 1792.

Tal till Konungen, H. K. H. Eegenten och H. K. H. Hertiginnan af

Södermanland, vid Hans Maj:ts och Deras Kongl. Högheters närvaro

i Vetenskapsakademien

(Wi\ 15 Juli 1792. — Tal om Sveriges fordna

uppodling och folkmängd, vid prsesidii nedläggande i

demien samma år. Inträdestal i Svenska

Vetenskapsaka-

Akademien den •"> April

L786. (Sv. Akad. Handl. ifr. 1786. Ii. Svar på Grefve Nils Philip

Gyldenstölpes inträdestal den 11 December 178'.). (Ibm. III). Tal

och kungörelser på Svenska Akademiens högtidsdag den 20 Decem-

ber L789. (Ibm.). Svar på Herr Magnus Lehnbergs inträdestal 1790.

(Ibm.). [nträdestal i Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien

den 20 Mars L791. (Vitt. Akad. Handl. V). Tal på samma. Akademis

högtidsdag den 21 Juli samma ar. (Ibm.). - Åminnelsetal öfver

More magazines by this user
Similar magazines