Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

oi*o och fruktan i

Han är nitisk och inquiet.

Småland,

265

som han tillegnar den ovisshet, där fader.

Allmänheten uppehåller ännu sin uyflkenhel och gissningar uti

Dalarne. Man vel förloppel af Mora och Leksand, man tröstar sig vid

att där vari! fråga om regementers upprättande, men ej om någon

marche till Stockholm, men som E. Maj:l lofval vidare ordres igenom

landshöfdingen, kan ingen kannstöpare vara tranquille ännu. Man anser

ofrälsefrågan åter upprifven vid detta tillfället, och äfven de mesl ni-

tiska frukta däraf rlaka l'< >l j< l< r. dem man redan tror sig finna uti åt-

skilliga starka utlåtelser af bönder och sämre borgerskap.

Ambassadören och Corral harva bättre humeur, sedan Fontaine

kommit med déclaration om Frankrikes tänkesätl och Corral med sin

vanliga simplicité tycktes förtryta att ej få vara nog till tjenst. lian

skall beklaga, om dei är brisl på penningar, och alt E. Maj:l ej vill

hafva det förtroende till sina uppriktiga vänner att säga dom både

ond! och god! och nyttja deras biträde m. m. Man mlai om en kon-

gress på Croneborgs slotl och en hel ny ameublemenl för del stället,

en stor effekl däraf väntas med glädje. Här säges, atl Drottningens

brel till k. danska hofvel 'j;.)o\\ därstädes myckel intryck äfven på

Konungens sinne.

I fennes Maj:l communicerar om söndag i

Slottskyrkan och har där-

vid befall! Flodin uppvakta. Han har däröfver varil myckel bekymrad

af flere skäl och äfven i

anseende

till grefve Schwerin, men E. Maj:1

läror nådigl gilla, atl han ej kunnat annat än lyda.

Svenska Akademien hade i

går

en trög sammankomst, som de

eouragerade mig frän dramatiska teatern, hvaresl man gaf en ny pjes,

"Michel Wingler", myckel approberad. Där har äfven varit myckel folk.

Borgerskapets parader äro myckel frequenterade, och parterren i

gar

liar icke varit utan befattning med de tvenne, som däi" posterade under

Bpektaklet, dock allt till gode

More magazines by this user
Similar magazines