Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

266 -

Densamme till densamme.

Stockholm dun 20 September 1788.

Du många rykten, här omkringlöpa, röja till större delen en sa

nedrig ilska, all de ej böra nämnas. Fruktan för dalkarlarne har väl

litet börjat lägga sig, mun underhålles ännu af de 3000 gevär, krigs-

kollegium fått befallning att sända, och af en tidning, att Moraboarne

tätt den nådiga försäkran, att de ondast skulle brukas på ett ryck.

Ofrälsefrågan moverar sig dagligen; mun hos dun tranquilla och förnuf-

tiga hopen hafva tidningarne med kuriren ifrån Berlin och London

gjort myckun fägnad. Man påstår äfven, att finska arméen mycket

ändrat sin esprit och önskar att kasta sig för sin Konungs fötter. —

Gardet hai i dag

marcherat. Baron Gustaf Macklier har varit hos mig,

mycket vänlig, vid godt humeur, och sade endast: "det har mycket händt

sedan vi 'råkades. Allt är i det mörker, att man bör uppskjuta allt

yttrande." I gar var general Rappe hos mig ganska länge, talte med

mycken zéle och mycken harm öfver arméen. Om jag ej bedrager mig,

är del med honom som Wadenstjerna 178(3, att han bjuder ut sig och

vill gärna blifVa vill. Han har stor consideration och kan varamyckei

nyttig. Det senare tror jag äfven om Paijkull. Ännu är han icke

fallen. I bästa välmening har jag en och annan gång vågat proponera

honom i ill någon nådig åtanke. — Brefven ifrån Skåne klaga öfver en

stor gärd, som är utskrifven på hvart hemman, och i Wermland synes

Låstbom ej reussera.

i går

Densamme till densamme.

Stockholm den -''> September 1788.

Med den underdånigaste tacksamhet och lifligaste glädje hade jag

afton den nåden all emottaga E. Maj:ts nådiga skrifvelse af dun

•jo September. Jag nck den till mig hos öfverståthållaren, dit jag följde

»'.

T

.

More magazines by this user
Similar magazines