Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 267

riksdrotsen och riksrådel Etamel. Jag kunde ''.i neka mig atl meddela

dem innehållet, och var tillfredsställelse var gemensam, då vi däraf

ytterligare funno, Innu grundad och riktig vår gemensamma öfvertj

varit. Del var del enda ögonblick, i

min

hemkomst funnit

drotsen glad; vår glädje uppkom icke genom vederläggning af den allmänna

fruktan, hvilken \i aldrig delat, utan alltid fördömt, men utal

den försäkran, E. Maj:t behagal ta folkets kärlek och tillgilvenhet,

hvaruppå vi aldrig tviflat. E. Maj:! täckes nådigsl pånnnna sig, huru

många gånger jag vågat försäkra om dessa nationens tänkesätt, och

huru redlige svenske män aldrig erkänna någon verklig patriotism utan

förening med dem. Utan all förinätenhet tror jag mig, kanske mera

än de fleste, både känna tillståndel och de mesl verkande pers sr

oi b ega ibland dem flere både vänner och förbindelser. AU varsamhet

är icke räddhåga. Svenska folkel styres utan stränghet. K. Maja rege-

rade del med egen glädji och deras förtjusning, så länge E. Maj:i råd-

förde sig själf '»-Ii sitt egel bjärt ch kailsinnighel

visade sia-, dä E. Maj:t troddes antaga deras regeringsgrunder, hvilka,

ulan hop]! atl någonsin vinna nationens förtroende, aldrig kunde bibe-

hålla sig utan au stifta missl roende och göra medborgare hos sin Konung

hatade eller föraktade. En allmän villervalla har uppkommit, '"-Ii själfva

den "lyckan, då den synes imia både tron och rike, blifver i mitt sinne

[en lycka] del ögonblick, då E.Maj:t i trogne undersåtare igenkänner lydige

och de en huld och älskad fader. Då en sådan utsigl visar sig inom

riket, då alla hof täfla att tjena E. .Maja emol en mäktig och eri trolös

granne, och då Försynen i

E. Maj:ts egen sjal och hjärta beredt de

sta ressourcer, hvilken frälsning kan fela oss, och hvilken ära väntar icke

E. Maja? Den makt. E. Maja icke velat, men kunnat tillegna sig, har

E. Maj:t aldrig varit hindrad atl utöfva, och då E. Maj:! under en snart

Bagdl förstörande skakning bibehållit de gränser, E. Maja själf utstakat

för regeringssättet, är segren större än om rikets blifvit utflyttade till

gamla råmärken. Jag är glad atl frukta extremiteten De blifva kan-

ske nödvändiga förskräckelser för dem. hvilka ära och samvete icke

hälla vid sina pligter. De blifva det aldiig för alla välsinnade under

en Konungs regering, som med nog vishet inser vadan och följderna af

all politisk fanatism och med nog styrka tyglar både ärelystnaden och

det blinda nitet. Den Högste understödjer däruti visserligen E. Majas

dyrkansvärda föresats, och ju billigare E. Majas ressentiment är, ju

jenai ^' i

atl

upphöja E. Maj:ts ära. De brottsliges svar [straff?]

fver aldrig, men det är en senare omsorg; fred och allmänt lugn

More magazines by this user
Similar magazines