Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

268

bereda det. Tiden är dyrbar, dröjsmål och förhastande lika vådliga.

Många plägas af regeringssjuka, mänga bedragas af välmening, mänga

styras af enskild hämd; de alla kanna smickras och inbillas att betyda,

söndras emellertid med hvarannan, och hopen, utan anförare, styres

eller skingras. Sådant är det öde, jag önskar oppositionen, och hvilket

jag hoppas väntar dem efter allt utseende. Riksdagen kan omöjligen

likna den sista, därom har jag alltid varit öfvertygad. Jag har alltid

vetat för min enskilda del, att jag vid en riksdag ingenting kan vinna,

men lätt QOg förlora allt: icke desto mindre har jag af välmening och

öfvertygelse önskat den och gör det ännu. — Ibland de flere ledsamheter

bär vankat, har ingen brytt mig mera än det misstroende, som

jag redan länge märkt emellan öfverståthållaren och lagman Liljen-

sparre. Under en allmän jäsning bar jag ansett det ännu mera våd-

ligt. Borgerskapet, fruktande för allt, hade blifvit det ännu mera, och

ovissheten hvilken de borde lyda, bvilkens afsigter voro de bästa, hade

kunnat föra hopen till ytterligheter och förstöra all ordning. Jag be-

höfver ej göra deras eloger. E. Maj:t känner bägges nit, välmening

m. m. och bagges hetta tillika. Bägge hade fästat sin uppmärksamhet

vid händelser, som växt och förökat sig i deras ögon. Anordningen till

riksdrotsen af polismedlen var det svåra kapitlet. Jag examinerade

sakerna, som skiljde dem emellan, fann det mesta bero på misstankar

uppkomne al' lappri, af beställsamt sqvaller, af qvinnfolks trakasserier,

och mera angå dem enskildt, än det allmänna. Jag nyttjade det för-

troende, de bägge hysa för mig, och jag var nog lycklig att i går göra

freden, och tror mig därmed halva uträttat något verkligen nyttigt,

Kan den ej halva, långt bestånd, sä, är den ock i en annan moment ej

så angelägen som nu. Hertig Eredrik kom i går till staden; lian be-

sökte prinsessorna i

deras

loger. Jag har i dag uppvaktat honom, lian

var i Westmanlands uniform, mycket glad och tranquille. Hos riksrådet

Höpken har jag vari), lum är friskare än när han for, hör bättre, men

går sämre. Hans första, fråga var: "Hvad hade Ni att äta?" och den

andra: "Hvad hade Ni att dricka?" Han talte om E. Maj :ts person med

det varmaste nit och med tårar i

ögonen;

om arméens chefer vid An-

,iala, om rapporten och anstalterna med bitterhet, gjorde jämförelsen

< i emellan delta och sista, finska kriget och slöt med ett plaisant n

"Hör på" sade han, "Ni är vän af Björnram; bed honom väcka upp

Moses, som kan fora arméen torrskodd öfver hafvet, och bed hoi i

iga att stenar varda, bröd." Biskopsförslaget till Skara är inkommet.

Qvi$s om icke E. Maj:1 finner nödigt att förse detta stift med en biskop,

More magazines by this user
Similar magazines