Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 276 -

resan. I Åbo har varit uppslaget på kåken ett pasquill emot. alla de

officerare, som underskrifvit confederationen. I < »stergötland

esprit lika som i

är allmogens

Dalarne och i Upland äfvenså. Baron Carl de Geers

bönder äro mycket orolige. — Om lördag börjar Akademien sina ordent-

liga sammankomster. Bilagda nummer af "Medborgaren anses märkelig

igenom sagan, och Yckenbergs tal är af en särdeles art. - Riksdrotsen

gifver i dag en stor middag ät Berger och van de]- Yliet.

Densamme till densamme.

Stockholm d. 13 November 1788.

Landshöfding Carpelan har under d. 24 Oktober tillskrifvit mig

ett bref frän Kuopio, hvaraf jag tror min pligt att i underdånighet

anmäla ett transsumt. — - "Ställningen här är besynnerlig,

Karelen är utan all betäckning, inga kanoner, föga gevär och ammuni-

tion. Hyssen ökar sina trupper vid gränsen, exercerar dem samt låter

förfärdiga skidur, helt säkert i den afsigt att med vinterföre bemäktiga

sig landet, som kan ske lätt, då intet motstånd göres. Vore här pengar,

vore de lätt tillhakahållna, så att man kunde bekläda med vadmal,

åtminstone 2000 man skulle snart kunna upptagas. Hela allmogen är

kungen tillgifven, hätsk emot ryssen och talar högl emoi retraiten ifrån

Fredrikshamn, lika sinnade äro alla här i staden. Officerarne i

Karelen

äro trogna, nitiska och desperata. Kapten Wetterhoff är en habil officer.

Gud late konungen skicka penningar! Med två tomma händer kan

jag ej mycket uträtta, utan endast gräma mig att ej få visa mitt un-

derdåniga nit och trohet för kungi a.' - Han har dessutom på-

mint om tvenne sina angelägenheter, hvilka jag- nu tillsänder herr

krigsrådet Lannerst^erna att vid tillfälle i underdånighet anmäla. -Tag

liar chargerat honom förut med några protokoller och en lista på nådar.

E. Maj:t lärer icke befalla, att jag sänder honom alla inkomna ärenden.

Föredragningen däraf torde fordra mera tid än omständigheterna kunna

,

More magazines by this user
Similar magazines