Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

i

i

medgifva, ocb e llertid håller jag dem

Maj:ts återkomsl på en korl stund kunna

nåder

den

ordnii de vid E.

afhjäl]

Björnram har varil ämnad att resa till Finland och uppvakta

vid högqvarteret. Därom har förefallii någon brefväxling, tror jag. Jag

har anseti detta onyttigl för flere skäl; jag har ej velal afstyrkal m,

sa myckel mindre som lian lärer vara förbjuden atl consultera

inni jag har gjorl honom resai löjlig och hoppas vinna en nådig

approbation, då jag får säga mina skäi.

Baron Essen är återkommen, mon jag har ej råkal honom, tliks-

rådel Sparre börjar atl litel consolera sig. lians vänner hafva sökl an

gifva honom andra skäl till flyttningen än dem, han fruktat; men sårel

djupt.

Nu i

afton

Densamme till densamme.

klockan emellan

(Odateradl ;

Nov.

1788).

ii och 7 anlände hit till staden en

Jägerhorn, som vari! kapten vid Nylands infanteri, men nu är enga-

gerad vid commissariatet. Han är skickad ifrån Hästesko och de öfriga

vederbörande till Sverige med vidlyftiga berättelser om hvad som pas-

sera! och afskrifter af alla akterna och correspondancen. lians paketer

skola vara adresserade till dem, som briljeral uti opposition på riddar-

huset. Han ligger i natl här utanför staden, men reser i morgon, och

jag har trotl min undersåtl \

atl

härom underrätta, i

fall

E.

Maj:t finner mödan värd! att genas! vid hans ankomst låta observera

honom i

Stockholm.

De1 var honom sträng! förbjudel atl gå till gene-

ral Armfelt, men till Loden hade han ordres atl helsa och berätta, atl

deras öfverenskommelser vore interessanta förhvar förnuftig människa,

atl de vore olagliga, men atl olagligheter icke kunde förekommas med

annat, än hvad som i

en

laglig regering borde kosta hufvudet; atl

Hastfehrs armé redan gåtl ifrån Nyslott; atl bataljonerna vid Högfors

.innia : al i arméen

skull insen

More magazines by this user
Similar magazines