Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 280 -

skapen lika, därpå kan du lita. Men jag råder dig att ej göra honom

flera föreställningar, ty de löna ej mödan *).

Schröderheim till Gustaf III

(Odateradt; December 178S).

På en förnyad begäran ifrån biskop Celsius vågar jag i underdå-

nighet bilägga hans bref till mig om sin måg. Jag är skyldig att i

underdånighet göra en anmärkning. Man liar sagt mig, att prosten

Nordin Lärer protegera och äfven i underdånighet rekommendera lektor

Billgren. I hans ställe gjorde jag detsamma. Att upphöja den lägre

delen af ståndet är en omsorg, hvarmed lian redan utmärkt sin mini-

stére. Man hindrar därmed tillopp af andra stånd och vinner hopen

Själf lektor, roar det honom att sätta en lektor på en biskopsstol, livil-

ket ännu aldrig bändt: och, om det någon gäng bänder, vågar jag för-

säkra, att hädanefter alla, biskopsförslager blifva inom konsistorierna

själfv a och ingen anstalt vidare möjlig att styra valen. Det är ej för

att hindra Nordin. Jag älskar både mig själf och honom för myckel

att befatta mig med de sakerna; men jag fruktar hierarkien. Af sådan

princip gjorde jag mina underdåniga erinringar emot lians första

författning. Revisionssekreteraren bastbom fann dem mindre an-

*) Konungens stämning mot Rosenstein upplyses äfven af följande biljett Iran

Schröderheim till densamme (odat., förmodligen från vintern 1788—89):

"Conversatiun: Hvar är den andra philosophen? Sekten skall hålla Ihop nu

si, ni förr.

Jag liar siikt honom pä il< ra stallen, men ej funnil honom, lian blifver

.ni désespoir, när lian far veta hvad han manquerar.

Tyst, säg ei Morian alla hans adresser! Ar philosophen glad och frisk? Har

Ni sökt honom ln>s grefvinnah Wrede eller Klinckowström?

Han mådde rätt väl i

går. Grefvinnoma ser lian sällan.

Det hade varit väl, om lian kommit. Jag ser honom rätt gärna, och nu

oss jeunes étourdis.

i med leds n

Du ser häraf att vädret var klart oeh att t n är ursäktad".

More magazines by this user
Similar magazines