Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

283

Schröderheim till O. Wallqvist och P. Z. Ahlman.

s. T.

Stockholm den 2] Mars L789.

Under en allmän bestörtning ökas min lidande tillika igenom ds

lifligaste känslor af vördnad, karlek och tacksamhel för de välgärningar,

mig af konungen vederfaras, och del förtroende, jag stundom åtnjutit.

Om jag, ehuru ovetande, kunnat missbruka il'' förra, har jag aldrig

vanvårdat del senare. Min samvete år därom säkert. LiLr har 20 år

varit brukad i

lians nöjen, '"-Ii i bedröfvelsens

affärer och 17 af dem följt konungen. Jag liar delat

stunder bar jag ofta ensam varit vid

lians sida. Han har varit och lian är min afgud, och huru skulle jag

i. 'kr önska atl tjena honom? Men lian tror mig svag, försagd, vack-

lande, "di därigenom antingen kallsinnig filer onyttig. Jag liar åt-

gjutit mitt hjärta för honom med friraodigheten af ett rent upj

men mina föreställningar kunna ej vinna något afseende. Jag vill

därföre öfverlemna mina reflexioner till Eder, mina vänner, som ega

konungens förtroende och äfven mitt, grundadt i

gammal

vänskap och

högaktning för eder vilja och förmåga. Nyttjen däraf livad l

finnen

godt, men jag ålägger Eder att icke oämna mig för konungen, och jag

förbehåller mig det för flere skäl, som jag nu icke bör upprepa, sedan

jag för länge redan uppehållit Eder med mig. Bär är ingen konspira-

tion å fante, hvarken mot konungens lif ellei krona. Ingen samman-

sättning, ty oppositionen har ingen chef, och sådana företaganden äro

I vänta

af detta folkets lynne, flera händelser och däribland

riddarhusets stillhet, då landtmarskalken slöt det sista plenum, äro

däraf bevis, som historien gömmer. Konungens makt och styrka äro

fverlägsna, att ingen motvigj har rum, och då är det en mindre

ära ait nyttja den för vida, och stränga anstalter förlora sin verkan i

den mån, de äro öfverflödiga. Konungens mod i

dess

närvarande belä-

genhet skall förundra efterkommande. .Matte han äfven alltid behålla

den vördnad och kärlek hos dem. hvilka hans regering hitintills be-

redl han- åminnelse: Lugnet är nödvändigt. Jag vill ej, att konungen

skall taga etl steg tillbaka, utom till sig själf och sitt eget hjärta.

More magazines by this user
Similar magazines