Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Geer har passerat åtta dag-ar här. Jag har ingenting annat hört efter

honom, än att han med mycken säkerhet vet sig fri från all brefVäx-

ling, hvaruti man trott honom vara blandad. — Utom Allmänna Be-

redningen sträcker sig icke min synkrets. Där gå sakerna fort och,

intet annat än jag förstår, ganska rättvist. Jag har föredragit snart

300. Jag gör ej vår tableau, ty E. Maj:t känner våra figurer; men jag

har gjort en reflexion där som annorstädes, att erfarenhet gifver män-

niskor mera grace, eller huru jag skall kalla det, när de sjunka, än när

de klifva; men vi skola väl hålla våra vänner i kläderna, i fall de hisna

och få svindel. Där är emellertid mycket lugnt och ordentligt. Piks-

drotsen är hos oss, så ofta han ej är hindrad af Högsta Rätten.

General Sinclair lärer i går eller förrgår haft en liten händelse.

Polismästaren hade skrifvit honom en billot eller ordres, och mera nytt-

jat vanan af poliskammarens stil, än han rådfrågat consideratiorierna

för en generalsperson. Baron Sinclair hade ämnat att endast beklaga

sig för öfverståthållaren, men olyckan förde Liljensparre till hans möte

i Utredningens trappor, där man säger, att värmen är starkare än annor-

städes. Fängkrutet brann af för artilleriöfversten, som, jämte några

starka titlar, lyfte käppen med någon häftighet, men utan att fälla den

obetänksamt, sansade sig. Det gamla ordspråket: "Jamais sottise å

derni" hade kanske intet haft orätt. Polismästaren erinrade om sitt

adelskap och tog till vittne af denna affaire d'honneur sina bägge or-

donnanser. I dag hafva de mött hvarandra på gatan. liljensparre

lärer hafva åkt i skuggan, ty han har haft hatten af hufVudet, men

generalen i solen, ty han bar grinat värre än Hvita Falken. Riksrådet

Sparre vill ej tala om denna händelse, och han lärer hafva nedlagt

alltsammans.

Holländska Borcken är utesluten ifrån ministersocieteten, sedan

man beträdt honom med oredighet, oredlighet och falska quittenser

under direktion af klubbens kassa, Kanonbruksinteressenterna lära

göra honom en annan process för uppburna penningar på deras räk-

ningar.

More magazines by this user
Similar magazines