Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 290 -

det närmaste acheverad i marmor, och hela modellen af Axel Oxen-

stierna och Historien färdig. Dessa trenne pjeser imponera verkligen.

Vid alla brunnar har varit tomt och ledsamt i år. Vid Djurgårds-

brunn är riksrådet Sparre, baron Nolcken och hans grefvinna. Vid Loka

har nästan ingen bekant varit, utom fru Hall från Göteborg. Vid Medei i

grefve Fredrik Horn och hans familj, baron Lantingshausen och hans

grefvinna. Man har aflyst alla svenska avisor och dagblad, ty man

har ansett 'Tean bénit de la conr" ohclsosamt; men man har hållit alla

utländska gazetter och journaler. Hertig Fredrik lärer vara kommen

i staden för att göra Drottningen conr på hennes dag och genast resa

ut igen.

Pollet lärer embarquera i morgon. Jag saknar honom, ty han

har nu i fyra veckor gjort mitt dagliga sällskap. Han har botl

midt emot mig. Han har sett och läst mycket och med urskillning.

Han är glad och artig, radotterar intet ännu utom angående sin familj,

hvilken han afgudadyrkar. Jag hoppas nästan, att E. Maj:t skall

blifva nöjd med honom, och önskar det af innersta hjärta; men jag

fruktar, att arméen och hofvet finna honom nog méthodique. Bättre

undersåtare kan man ej vara. Hans son är glad och rask. Stallmästare

Stockenström har chargerat sig af hans anförande i världen. Chevalier

Gaussen ser jag mycket; han är en gammal bekant af Pollet. Vi ma

oss af att träta. Han frapperade mig härom dagen midt under sin

hetta. Vi talte om fransyska riksdagen och gjorde en comparaison

mellan våra monarker, och sade han: "När Ni talar om Er kung. hans

person och förstand. sa anse mig för svensk." — Ifrån Pommern hafva

vi en rörande tidning. Öfverste Stedingks fru mor hade fått bref om

sin sons berömvärda förhållande, allas admiration däröfver och den

distinktion, E. Maj:t behagat göra honom. I glädjen af brefven därom

ropar hon: "Ah! mon Dieu, mon Roi, mon Fils!" faller ned och dör.

Förlåt nådigt, att jag utan ämne fyllt tre ark. Om E. Maj:t vårdar

att läsa, dem, måtte de göra ett löjligt afbrott med regeringens rela-

tioner och arméens rapporter.

t

More magazines by this user
Similar magazines