Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 294 -

vändig. Jag flyter på de spillror af mitt ämbete, jag efter tvenne

skeppsbrott borgat, och E. Maj:t är för nådig att icke gifva mig en

hamn, innan jag sjunker af min tyngd. Baron Armfelt torde väl hnna

mig mindre skicklig för den plats, jag har; men hans gamla vänskap

torde tillika bereda någon flyttning, hvaruti jag får vörda E. Maj:ts nåd.

Det fägnar mig obeskrifligen, att Leopold kommit' lyckligen fram.

Hans snille förtjenar den lyckan att förkorta för E. Maj:t några leds-

nads stunder och underhålla E. Maj:ts tycke för de nöjen, E. Maj:ts

egen smak förädlat. Hans tänkesätt göra honom däraf jämväl värdig,

lian ar interessant, äfven i svagheten af sin hel sa. Innan hans an-

komst lärer schackbrädet kommit fram om aftnarne. Man har sagt

mig, att öfverste Röök har den nåden att vara af partiet. Det är en

hedersman ;

men

i societeten är han, stackars gubben Röök, utan eld,

tvärtemot gamla ordspråket. — Sista sjöbataljen har oroat mig mycket,

äfven för grefve Elirensvärds skull. Man säger mig, att E. Maj:t funnit

den nog caricature; men så var han dock visst icke den gången på

krukor. - Baron Taubes återkomst occuperar publiken, som redan

länge gjort honom mycket orätt. Hennes Maj:t lärer innan kort flytta

till staden, till mycken regret för Kronprinsen, som icke tyckes mera

än sin nådige Herr Far roa sig af Stockholm. - Hertiginnan är återkommen

ifrån Engsö. Hennes H. skall finna långsamt efter marquisen.

Skulle ej E. Maj:t kunna umbära baron Gyllengranat, medan regementet

rekryteras? Han vore väl den, som bäst kunde ersätta oss hvad vi

förlorat med henne.

Prinsessan är ännu pä Biskopsudden. Det grämer mig, att en

prinsessa, som med fägring och så många förträffliga egenskaper bort

emottaga de heliga änglars bebädeise, skall finna i dess ställe mord-

ängeln sväfva öfver sina kavaljerer. Pdksdrotsen är accablerad af syss-

lor och bekymmer. Hans hustru är illa af nervsjukdomar. Han gruf-

vade sig i går öfver den militära detalj, regeringen fått af hemliga

beredningens ruiner. Jag bad honom ej bekymra sig, ty allmänheten

har sagt mig, att E. Maj:t redan en gång vid något tillfälle tröstat re-

geringen med en påminnelse, att de egde en general till ledamot. Jag

anser dem utan fara,, när de få consultera en general uti dispositionerna

och presidenten i kammarrevisionen

om disciplin. - Öfverståthållaren är

nu rask och flink, har ibland likväl svåra, känningar. Han bar lemnal

sin fröken och lärer ännu en gång lata tala om sin rena låga. Gene-

ralen grefve Fredrik Horn är återkommen med hela sitt, hus. myckel

tranquille och beskedlig i alla propos. Unga greivinnan väntas livar

More magazines by this user
Similar magazines