Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

297

Förlåt, at! jag ännu vågar en anmärkning. Del förtroende,

nu utgjuter, bör vittna mers min vördnad än alla de un-

derdåniga förbehåll, hvarmed man uppvaktar majestäten Stierneld

försvagas i

sin fängelse lill själ '»-Ii kropp. Del har ofta behagal

K. M;ij:i att genom ombyten af ämnen sprida allmänhetens beständiga

uppmärksamhe! ifrån anledningar till or ;ta olyckor. Undeit de bekymmer,

som trycka enskilde och tynga alla samqväm, hvilkel Ijufligl

ombyte skulle hans frihel gifva ål våra samtal, och huru -kulle icke

del stånd, hvaral han är en medlem, falla till E. Maj :ts fötter vid första

vinken af en hand, Bom i

sjutton

år upplyfta! del till heder och anse-

ende! Den förste af dess ledamöter har ju särskildt bönfallit därom.

Måtte bans böner blifva runni mera gällande, sedan han fatt en son,

smid fortplantar en ätt, upplys! af olyckor, igenom tillgifvenhel för ko-

nungahuset, och som antingen skal] lemna en kall eller darrande fruk-

tan för konungamakten åt sina efterkommande, eller uppmuntra dem

ait likna deras förfäder uti trohel och nit förde konungar, hvilkas

stamfader E. Maj:! blifver. Jag känner Stierneld ifrån vara yngre år

vid akademien, uti E. Majrts hof. Jag är säker, att

More magazines by this user
Similar magazines