Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 208 -

en monarki under en Konungs tid, som själf stiftat regeringssättet, där

adeln är fattig och till en stor del okunnig, där borgerskapet i

de flesta

städer är utan industri, och där allmogen, god och redlig, tror på presten

som på Gud.

Jag har därföre, men icke för min skull, fruktat de. framsteg, pre-

stcrnas tilltagsenhet fatt göra, och att de fått bemäktiga sig styret af

sina angelägenheter. Jag är likvid tranquiUare nu än förr; ty biskopen

i Wexiö har vyer, som gå utom ståndets krets, är lör slug att blifva

zelot, för vällustig att blifva Tartuffe och för litet prest att icke lemna

ståndet at vår Herre, om dess förmåner hindra hans enskilda. Det är

ock alltid bättre, att en biskop och konungens biktfader eger detta för-

troende, än som det var förr. Man tog förvaltningen af mig och 1cm-

nade den åt en prest med mindre religion och moral, än jag verkligen

har, som aldrig skött det pastorat, han i flera år haft, och icke tagit

kragen en gång, förr än han behöfde den som riksdagsman. Han fick

associera sig en stackars okänd landtprest, sedan en som var afvita af

ålderdom, och ändtligen en döf krympling. Rosenblads goda reputation

skulle förgylla alltsammans. Det var ståndet lika, blott en förändring

skedde, och de aldrig mera behöfde frukta pä ärkebiskopsstolen en främ-

mande. De oordningar, hvaröfver man klagat, voro redan förekomna, då E-

Ma,j:t året förut på Gripsholm gillat mitt underdåniga förslag att upp-

lifva kyrkolagen om prestemas ålder och förbjuda otidiga vocationer.

Mina enskilda omständigheter tvungo mig att nyttja, de förmåner, mina

företrädare oklandradt njutit; men ehuru jag blifvit dömd, kan jag be-

visa, att jag icke gjort deras missbruk. Jag har varit elak emot mig

själf i complaisancer för andra;, och de, jag mest tjenat, torde snarast

ha vedergällt mig på annat sätt. — —

r

More magazines by this user
Similar magazines