Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 304 -

för mig som för hans slägt, så hade jag ej saknat honom, sedan jag

kanske kunnat reconciliera mig med dem.

Kl. 12 om natten till nyårsdagen gjorde kungen visit hos gref-

vinnan Carl Fersen och, om jag ej bedrager mig mycket, gifver han

snart detsamma åt grefvinnan Axel. Grefve Fersen är ibland på leve-

erna, stundom på soupéer-na, dit han ofta bjudes, och kungen talar nu

vid alla tillfällen om honom med den största consideration och ogillar

allt hvad som kan gifva honom inquiétude och har äfVen sagt grefven

mycket vackra saker uti sin nyårsönskan.

Några dagar före jul hade kungen conférence med preussiska,

holländska och engelska ministrarne; de hafva sedermera fatt livar och

en sin not, hvaruti kungen öfverlemnar sig till deras hof att göra fre-

den hederlig för honom, lämplig för Europas équilibre samt förbehållit

sig, att de med trupper skulle understödja sina demonstrationer och

ändtligen gifva oss penningar.

Några dagar förut åter hade kungen Muncken, Ruuthen och Arm-

felt hos sig, då han farit ut ganska strängt, afklädt dem all merit, sagt

dem, att de skulle fa vända till det smuts, hvarifran de voro komna,

och försäkrat dem, att de ej skulle styra honom, hvaraf de ville göra

parad; med ett ord, hettan var stark. Muncken for dagen därpå till

Carlskrona. Ruuthen såg han sedan ej på några dagar och Armfeli ej

pä fjorton. — Nu hafva bägge rentrerat, men med Armfelt blif-

ver det aldrig hvad det varit, kom nu ihåg. att jag sagt det. AI ed

Ruuthen lärer vara ratt illa; han har fått elaka complimenter i en

conseil, men han spelar med kungen alla couraftnar och år en famille

af alla soupéer. -Tag tager för afgjordt, att hans affärd är viss. men

bans succession ej reglerad. Man nämner en finanskommitté, och man

nämner nya ministrar, men jag tror ingenting decideradt i den vägen.

Ifrån arméen komma ledsamma nouveller om fel i arrangemen-

ter och ifrån < Karlskrona, att tjugo personer dö om dagen.

Ännu har jag den äran att gömma min Grefves nyckel. Han lä-

rer några dagar hafva varit ämnad åt grefve Robert Rosen, men det

lärer nu vara ändradt,

I allmänhet är kungen vid ett obegripligt godt humeur, mycket

vänlig, mycket höflig. Tvenne conseiler bar H. Maj: t hållit: enjustifcie-,

en finans-; uti den förra satt ofrälse nämnden på en bänk, uti den se-

nare togo Wallqvist, Ablman och Håkansson tabourettema omkring

bordel med grefve Wachtmeister, grefve Bonde och baron Ruuth.

More magazines by this user
Similar magazines