Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 306 -

något ställe, hvarest någon af det kongl. huset plägade vara. Muntli-

gen tillade han. att H. M:t af aktning för hennes gamle faders stora

förtjenster ville härvid låta bero. Grefvinnan sade sig hafva fällt några

propos den dag, grcfve Fersen arresterades, af sorg; men hon ville

veta hvilka, för att ej få några till skänks. Hon begärde explication,

'un hon får fara till prinsessan och på comedien; hade sedan främmande

till middagen. Kl. 6 om aftonen återkom polismästaren, då re-

dan assembléen börjat samla sig. Hon kallade in honom och oblige-

rade honom att i allas närvaro läsa upp sina ordres. Det kostade på,

men skedde. Det blef henne förbjudet att resa till prinsessan och på

spektaklerna. om icke incognito. Hon säges hafva skrifvit afskedsbref

till drottningen och till prinsessorna, men dem har jag ej sett. Min

Grefve kan föreställa sig alla discourser häröfver.

Kejsarinnan har skickat till Berlin sina fredspropositioner för

oss: l:o stadfästelse af frederna i Åbo och Nystad; 2:o pardon åt alla.

som gjort sig misstänkta på ömse sidor i och för kriget, och 3:o en

ratifikation på freden af riksens ständer, som tillika hindrar kungen

att utan deras vetskap börja krig eller armera, icke en gång till sitt

försvar.

Grefven kan tänka: "Quelle insolence? Hvad skall det heta? Hvad

skall det föreställa?"

Oss emellan sagdt, så sjunger vår gode vän baron Armfeit pä

sista versen. Muncken är nu alldeles rasande i Carlskrona, och Ruuthen

hänger på gärdesgården.

Med vördnad och tillgifvenhet etc.

E. Schröderheim.

More magazines by this user
Similar magazines