Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

907 -

Schröderheim till Gustaf III.

Den 30 Mara L790.

Del ;"n omöjligt atl beskrifva hvarken den värdighet, hvarmed

II. K. II. Kronprinsen verkställde den kommission, E3. Maj:l bi

lemna II. K. Eöghet, eller 'let intryck, detta besök gjorde. överståt-

hållaren lärer i

dag

uppvakta med protokollet, som innehåller berät-

telsen om förloppet. II". K. Höghet talade högt, långsaml och röjde

på etl karlavulet sätt sin egen sinnesrörelse. Allas ögon runno. Jag

har aldrig gjort en svårare lecture än af brefvet. .Min contenance var

mest förlorad, och jag tordes icke förföra II. K. Höghel med min Qe-

pighet. Borggården, Kyrkobrinken, Riddarhustorget, hela Rådhuset

voro uppfyllda med folk hufyud vid hufvud. Processionen gick myckel

ordentligt. Sedan II. K. Höghel åter inkommit i sina ruin. blefvo de

vakthafvande officerarna af borgerskapet presenterade, och Oldenburg

Indi en liten harangue. Gaussen stod bredvid Hochschild på rådstn

men jag vet ej, om lian förstod complimenterna åt Paria De fleste

ministrarne lära ha varit i fönster och på galan. Detachementerna af

boig-ciskapet voro tagna af deras vackraste folk. Kiksrådel Sparre

cmottog H. K. Höghet vid vagnsdörren och följde äfven dit tillhaka.

ehuru H. K. Höghet för dess opasslighet befallde honom att dröja uppe.

1 gar hade regeringen sitt första sammanträde, och i

beredningen varit tillsammans.

dag

'

liar

ÅJickarsvärd blef förliden gårdags natt sa illa sjuk, an man vid

middagstiden desespererade om lians återfående; n han ärnubättre

och utom fara.

Jag såg ej "Slädpartiet" i

söndags. Omdömen därom äro "lika. och

pjesen hade den olyckan att gifvas uti en moment af allmän n

och inquiétude. Längtan efter nouveller om E. Maj:ts resa är obeskrif-

lig. Ännu ega vi inga. .Matte den Högste bevara E. Maj:t vid alla

tillfallen!

t

More magazines by this user
Similar magazines