Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 310 -

t rakt et är gjordt dagen etter den Visastes afresa och således en oeuvre

posthume, om en olycka händer. — E. Maj:t har behagat säga mig, att

finska aftnarne äro långa. För att upptaga ett ögonblick däraf, vågar

jag skriftligen göra bekännelse af tvenne folier, som jag aldrig kunnat

tala om muntligen: l:o) att jag brinner af åtrå att kunna arbeta för

Dramatema, och 2:o) att jag 1788 börjat ett försök. Jag gjorde det i

vredesmod. Det skalle heta "Olsmässan" iden dagen då Igenstefolk upp-

sägas ifrån sina tjenster). scenen är på landet hos en rik och god fru.

Innehållet bara porträtter af oss alla, ingen nämnd och ingen glömd,

icke jag själf en gäng, som åren förut flngo orlofssedlar eller voro på

vägen att fä dem, eller också staddes. Kriget gjorde slut på arbetet,

och i Juli månad kom en sa ledsam episod med jägaren i huset, Tollen,

att jag ej hvarken kunnat eller velat någonsin mera lägga hand där-

vid. Nu har jag en annan Idé. Jag vill lata en hederlig karl gifta

sig med ett qvinnfolk, som är erkändt galen och alldeles ifrån sig. och

bevisa att han blifyer lyckligare med henne, än med någon af de an-

dra, en prude, en eoquette, en savante, ett högfärdigt djur, en slamra

och flera, som kunna komma på scenen; men jag förstår inga regler,

jag kan ej göra mig en plan och vet ej, hvem jag skulle kunna råd-

föra. Originaler har jag nog för rolerna.

Baron Armfelts feber oroar mig mycket. Jag har hela denna

vinter fruktat för hans helsa och humeur.

E. Maj;t täckes emottaga min underdåniga tacksägelse för nådig

anledning att resa till St. Michel. E. Maj:t känner min olycka uti de

skäl, som hindra mig ifrån den lyckan att uppvakta under campagnen,

och reste jag för att se en ödemark, sa bedrog jag mig. ty jag skulle

icke finna den omkring E. Maj:ts person. Innankort ämnar jag njuta

E. Maj:ts nåd på Järva och ville skrifva öfver dess port, som Virgilius

öfver sina dörrar, att en Gud har gjort mig denna glädjen.

t

More magazines by this user
Similar magazines