Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

311 -

Densamme till densamme.

Stockholm den 22 April 1790.

Ryttmästare Schneidau berättar mig nu, torsdags morgon kl. 8,

;iii han får afgå som kurir. Jag har ej ännu fått oågon bekräftelse

på den glada tidning, som i går var allmän, att E. Maj:t den 15 slagil

ryssarne i

nejden

af St. Michel; men jag har ifrån första ögonblicket

hatt en säkerhet därom, som betagil mig all inquiétude. Nouvellen

kom med den underofficer, som bevakade öfversteheutenanl Toll och an-

lände i

gåi efter tvenne dygns resa ifrån Å.bo. Jag ocb andra enfal-

diga önska, att vid cartelets upprättande lians härvarande anhörige

matte blifva honom följaktige tillhaka.

Bergshauptman Berndtsson sände jag i

bref af det innehall, dess afskrifl visar.

går

medaljerna, jämte etl

Riksmarskalken g; af i uar ni Mor midda engelska, holländska

och polska ministrarne. Gårdagen var anniversairen af Potockis utnämnande

till missionen. I lan gjorde mig fört roende däraf, som jag kom-

municerade och som litei upplifvade husets värdiga och allvarsamma

ton. GrefVe Gyldenstolpe var nära att konfundera Potocki om sina da-

gar. Vi åto middag måndagen hos honom. Han gör Listons glädje,

som är fin och persifflerar, och är, efter det gamla svenska ordspråket,

en hufvudlufver. Jag finner honom mycket aimable, och som vi bägge

är,o oc-cuperade att lära hvarandras språk, sakna vi aldrig ämnen till

badinage. Det är en sak. som verkligen bryr mig, och som jag kanske

icke borde yppa. Det är min fruktan, att våra samqväm blifva något

bacchanaliska. Det lärer vara börjadt förlidel årredan. Jag är ej mera

dygdig än någon annan, men vissa tider och tillfällen fordra kanske

mera försigtighet.

väl i anseende

Tian att blanda mig i

saker,

smdi mig ej tillhöra, vågar jag lik-

till både riksrådet Sparres och Axelsons sjukhghi

inra, huruvida E. Maj:i skulle timia nödigt att instruera pä något

regeringen, eller riksdrotsen om dess nådiga vilja, i fall vid den förres

frånfälle den senare ej skulle vara i

tillstånd att göra tji nsten. Medici

harva sagt mig uppriktigt, att riksrådet Sparres plågor äro af nya

nar, att han aldrig mera kan opereras och således icke heller frälsas,

nar smärtan ekar sig. Axelsmi ar ganska matt. sofver hvar hal

ter 8ig och har nu feber. Grefvinnan Löwenhjelra är nu har. Hon

More magazines by this user
Similar magazines