Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

318 -

Densamme till densamme.

Stockholm den

(

t Juni 17 .hi.

Högtidligheten ai gårdagen önskade jag atl kunna beskrifva. Del

var en lycklig blandning af allt, hvad religionen har i

utvältes

måtto

mde, af forna chevaleriel och af den tmdersåtliga kärlek och till-

gifvenhet, som i

och damer i

i i en

alla

tider tiedrat .svenska folket. Drottning, Prinsi

all hofvets prakt emellan brophéer, och allt detta omkiing

kyrka, som aldrig vari! så uppfylld, och där sinnesrörelser

aldrig mera gifvil andakten sin upphöjelse än vid detta tillfället, gjorde

del märkvärdigt. Fruktan och inquiétuder blandade sig däruti och

gjorde skillnaden synhar emellan den glädjen, hvarmed tacksamheten

af vår Herres försyn nu uppfyllde allas hjärtan, och de nöjen, ål hvilka

man vid andra féter öfverlemnar sig. Jag kännes vid min svaghei all.

Jag begräl mit i öde, som manquerat atl blifva ärkebiskop. Jag hade

kanske inte tält sa bra, sinn Troil verkligen gjorde, men jag hade i

del ögonblicket fatt tala om E3. Maj:1 på ett språk, som min uppfostrar

och min timidité gjorl mig mera familiert än det, omständigheterna

gifvit mig att bruka, hvars delicatess jag icke hunnit lära, och uti

hvilket jag så stapplat och brutit på min dialekt, atl del ofta varil E.

Maj:ts nåd allena, som behagat utleta enfaldigheten af min välmening.

Jag har ännu hafl en annan frestelse af min forna lycka. Jag hade

velat vara rikshärold vid del tillfälle, E. .Maja ändtJigen behagade an-

taga dei äretecken, E. Maja instiftal för täpperheten. Jag får ju lof

atl i

underdånighei

lyckönska därtill; ty förvärfvadl med den stränghet,

K. Maja behagal utöfva emol sig själf, är det en verklig ära, och

har härvid icke man rörelse påmint mig en reflexion, E. Maja gjorde

mig 1788 vid spisein i Kymmenegård under de fem timmar, jag vid min

första underdåniga uppvaktning hos K. Maj:t ensam fick tillbringa. Jag

skulle önska, att E. Maja kunde påminna sig det prophetiska svar,

jag hade den nåden att gifva. Tillät mig, jag \>ri\v\- underdånigst, att

ta anmärka huru sättet, hvarmed denna händelse, så märkvärdig och

interessant, blifvil kimgjord, icke varit, jag .

allmänheten har tätt veta det i

allmänna

iga,

anständigt,

papperen igenom utdrag af

ett anonyml bref. I »et har förundral Qere, och jag beder t:. Maja vara

-st nådig och lata göra annonsen mera värdig äg och tillfallet. Kunde

icke t. e.\. de generaler, som hade den nåden att frambära det, igei i

More magazines by this user
Similar magazines