Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 18 -

och medborgare: af tvenne prinsessor, dem Försynen skänkt detta land,

i lyckliga dagar till prydnad för dess konungahus, i

de mulnare till

tröst och uppmuntrande ära. Segrens, fredens och vitterhetens lagrar

omgifva här konungahöghetens urgamla prydnader. Sveriges kärlek

och sorg förklara sig uti tårar, som blandas af alla stånd, af alla

åldrar; och hvilken prakt kan mera upphöja en konungs likfärd!

Men under allt detta, hvilken rysning betager vara rörelser! Det

folk, som förelyst andra i trohel och nit för sina konungar, har fram-

födt inom sina gränser de missfoster, som vållat dess olycka. Vid

Gustaf Adolfs, vid Carl don Tolftes, vid Gustaf den Tredjes grafvar,

skola da fruktan och fasa för förebråelser nedslå det folkets ögon till

jorden, som. mera än något annat, haft att tacka himmelen för stora

konungar!

Qväfvom åtminstone i detta bedföfvelsens ögonblick åtanken af

händelser, hvilka sekler aldrig glömma; och då vi här vid var sörjde

kommgs stoft omfamna hvarannan med den enighet, sorgen och för-

tviflan återfört, påminnom hvarannan med korta ord några få om-

ständigheter af hans korta och ärofulla lefnad. Ännu är icke histo-

riens stund att öppna sin berättelse: det återsken, en nyss nedgången

sol lemnar vid horisonten, är ännu förvillande; men huru klar skall

hon icke åter uppgå!

Gustaf föddes i Stockholm 1 746. efter den gamla den 13. efter

en förändrad tideräkning den '24 Januari. Hans fader var den stormäktigste

konung och herre Adolf Fredrik, Sveriges, Göthes ochWendes

konung, som härstammade ifrån den konung, hvars ätt intagit Nordens

trenne troner och med hvars blod Wasarnes varit förenadt; hans

moder den stormäktigsta drottning Lovisa Ulrika ifrån ett hus, hvars

stora namnkunnighet och anseende hon med lika egenskaper var vär-

dig att dela.

Adolf Fredriks ankomst hade redan medfört Sveriges säkerhet

emol de olyckor, som åtfölja troners ledighet. Lovisa Ulrika bar till

Norden i skötet af behagen vitterheten, smaken och konsterna. Sa

bereddes det tidehvarf, för hvilkot Gustaf uppföddes, och naturen hade

själf gifvit honom både böjelser och egenskaper att draga nytta af sin

uppfostran. Flere gånger välsignade ett församladt folk lians hastiga

framsteg i dygder och kunskaper. fJpsala Akademi fick snart röna

hans verkliga kärlek för dem. hans bag att framdeles regera öfver ett

i frihet

och upplysning lyckligt folk.

More magazines by this user
Similar magazines