Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

- 20 -

till Paris var den äkta förbindelse afgjord emellan Österrikiska och

Bourbonska husen, som, beundrad då den stiftades, sedermera gjorde

del »nas sorg, det andras olycka. Amerikas stater började att grund-

lägga den förening, som sedan skiljde dem ifrån Englands öfvervälde.

Polens söndring hade beredt dess delning. Turkiska fredsbrottet, i stäl-

let för att förekomma, hade befordrat Catharinas afsigter; Medelhafvet

bar hennes flaggor, och Krims eröfring blef en förvirring af allmänna

systemet. Danmark skakades af täta ombyten och hastiga forändring-

ar. Petri stol var intagen af en man, för mycket öfver sina företrä-

dare, för välgörande emot människoslägtet, för att icke falla som ett

offer föi- den flock af bedragare, livars grymma hemligheter han ville

upptäcka

i förstörelsen af deras skadliga makt. Allt syntes båda

stora förändringar. Gustaf var för öm om Sveriges urgamla ära att

icke vilja upplifva den. Han gick att besöka, att rådföra Fredrik II.

och upplifvad af de intryck, hjältars själar gifva hvarannan, återkom

lian till fäderneslandet.

Snart samlades omkring hans tron folkets fullmäktige. Hvilka

känslor uppväckte icke hans första tal ifrån tronen! Men när har ett

inbördes hat eller misstroendet, drifVet af egennyttan. kunnat förso-

nas af kärlek till fäderneslandet? Huru inånga försök måste han icke

finna fruktlösa att återställa enighet och lugn! I det ögonblick han

emottog Sveriges krona, svor han i

sitt hjärta sitt. rikes förlossning.

En enda dag blef för honom tillräcklig att uppfylla denna ed. att åter-

gifva tronen sitt anseende, lagarne sin helgd, folket frihet och sä-

kerhet: och ifrån det ögonblick, ljuset första gången frambröt, har väl

aldrig någon lika stor förändring lika hastigt blifvit fullkomnad.

Europa igenkände Gustaf Adolf i hans efterträdare. En granne,

van att begagna sig af tillfällen, syntes rusta sig att bryta var unge

konungs lagrar; men pä den gräns, där Carl XIT stupat, var Gustaf

snart beredd att möta försöket, och krigsrustningarne förvandlades i

underhandlingar och nya löften. Gustaf, icke frestad af krigets ära.

önskade heden för sitt land, och hans klokhet beredde utvägar att

den behålla,

Sverige fick åter njuta glädjen af en förnyad förening med Hol-

steinska linset, hvilket det sa länge älskat, men förorättat, och den

upplifvas åter i svenska

bröst, när förtroendet omfamnar och tack-

samheten välsignar Carl och Hedvig Elisabeth Charlotta.

Konungen anträdde sin eriksgatu-resa efter sina förfäders sed,

men ulan all som de gifva eller taga grud och gisslar: och huru kunde

More magazines by this user
Similar magazines