Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

xrx

Vid dessa anteckningars första utgifvande (1866) följdes, såsom på

titelbladet angifves, en i

Brinkmanska

arkivet på Trolle-loungby befintlig

handskrift. Jämförelsen mellan denna första upplaga och originalhand-

skriften visar öfverensstämmelse med afseende i>a besten i alli väs

ligt; men antagandel Ligger nära till bands, atl "Karakteristiken" ej bör!

rill den ursprungliga texten, lika litel 90m "Déclaination d'un rbeteur*.

Båda hemtade ur tidens kringsmygande pamflettlitteratur, halva de varit

bilagda Adlerbeths historiska berättelse, liksom andra aktstycken hö-

rande till tidens historia, och halva af den okände afskrifVaren inför-

lifvats med "Anteckningarna". UtgifVaren af första upplagan, hvarsåt-

görande varit helt mekaniskt, har på god tro låtil alli följa på samma

sätt, som del förelåg i

het kan näppeligen vinnas i

den

gjorda efterforskningar, icke kunna! återfinnas.

honom tillgängliga handskriften. Full viss-

denna

fråga, då denna handskrift, naktadi

Med bestämdhet kan väl ej heller påstås, atl denna skrift omöj-

ligen kunnat flyta ur Adlerbeths penna. Men oafsedl att alla yttre !>•-

vis härför saknas, så måste medgjfvas, att äfven inre kriterier göra

dess äkthel osannolik. Hvarföre skulle Adlerbeth till denna "Karakteri-

stik'' halva sparal berättelsen om sådana föregifna historiska fakta som

i. ex. drottningens hemliga giftermål med Munckocb kronprinsens under-

stuckna börd, då de ju man svårighet bori firma sin plats i

berättelsen? Huru skulle han, som i

många

den historiska

år tillhöll konungens person-

liga omgifhing. kunna stämpla den såsom bestående af konungens "sluga

och nedriga redskap", han som i

offentliga

tal prisat t. ex. Nordins och

Håkanssons förtjenster och bestrid! riktigheten af samtidas nedsättande

omdömen? Hinn skulle han. som hade Gustafs valvilja och litterära

intresse ätt tacka för hvad han blef, kunna, såsom i

denna

karakteri-

stik sR.-r. nedsätta konungens "mildhet och kärlek för vetenskaper"?

Är

More magazines by this user
Similar magazines