Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

den gifvas säkrare än i

konungs

21

och i

undersåtares

inbördes kärlek?

Finlands inbyggare gladde sig af hans besök; han uppmuntrade deras

gamla redlighet, spridde upplysning, icke blotl till kunskaper, utan

äfven till seder, tänkesätt, hushållningen och näringarne, och i den stad,

som fatt bära namnel af dess ätt, uppreste han en af rättvisans högre

domstolar.

Catharina 11 hade beredl 8ig hos Gustaf den vänskap och hög-

aktning, som bägge af hvarannan förtjenat. Han gick atl under etl

personligl vänskapsbesök betyga o.ch erfara dem, och tretton års

fredslugn blef en lycklig följd af etl möte, som beundrades äfven i

land. där afsigterna förtyddes.

de

Alltid böjd .-ni dela glädjen med sina undersåtare, samniankal-

lade konungen år 1778 etl allmänl riksmöte af den angenämaste an-

ledning. Försynen ämnade honom atl inför Herrans altare öfver-

lemna en son i

folkets

sköte och den lyckan atl på dess tron stadga

sin ätt. lian nyttjade detta tillfälle! att upplifVa flere af de författ-

ningar, hvilka Sverige lydl i dess

mes! lysande tidehvarf. Han an-

förde flere öfVerläggningar, och alla voro nästan högtidei för frihel

och enighet; men under blommorna vid dess tron hväste ännu de

unnar, som fordom slingral sig omkring den hydra, lians klubba kros-

sat, och i dessa lugna dagar såg man redan molnen samla sig till

nya stormar.

Bekymren samlades af närmare och fjärmare anledningar. Ko-

nungens lielsa erfor oftare och starkare de krämpor, hvaraf den i yngre

aren varit besvärad, men återställdes till rikets hugnad igenom vatt-

net och baden vid Spaa och A.achen, dem han på en kor! tid besökte.

Nya skiften af glädje och sorger omvexlade. Hertigen af Sma-

land föddes; men del nya stöd, han kem att gifva t renen,

försvann

äfven med honom efter få månader. Lovisa Ulrika hade förul lemnal

tiden med stora rättigheter till odödligheten.

Fientligheterna hade utbrutit emellan Frankrike och England.

Krigslågan brann öfver aflägsnare haf, en annan tändes under tvi

heterna om bajerska arfvet, men dämpades igenom freden i Teschen.

Konungen föreslog emellertid at sina grannar den utväg, de sedan bi-

trädde, att med en beväpnad sjömakt vända krigel ifrån Norden,

freda deras handel, och draga däraf för sina riken väsentliga för-

manei

.

Gustaf 111 och Josef II gingo bägge atl besöka Catharina, och

hon till svenske monarkens möte pä gränsen af deras riken. Tidernas

More magazines by this user
Similar magazines