Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

\\v

berömde konstfllosofen, konstnären och amiralen Gar] A.ug. Ehrensvård

har Adlerbeth i

ett

minnestal i frimurareorden gifvit en träffande bild,

karakteristiserande arten af lians snille samt hans personlighets och

hans skrifsätts egendomligheter.

Stundom, såsom i

detta sistnämnda minnestal, höjer sig Adlerbetli

till verklig vältalighet, och hans minnesteckningar sakna i

allmän-

het de samtida äreminnenas svagheter. Deras uppgift har alltid varil

att, sa vidl som tillfället medgaf, lemna verkliga bidrag till kännedom

nin de bortgångnas personligheter och betydelse för samtiden, ej atl

i främsta

rummet vara vältalighetsstycken, I

flera

af dessa skildringar

af bortgångna samtida ljuder klangen af en sträng Iran personlighetens

innersta, som dallrat vid deras nedskrifvande. Om mer än en kan

sägas, hvad han själf yttrar i den varmt skrifha minnesteckningen öfver

generalpostdirektören Benzelstgerna, L. v. Engeströms morbroder, Ad-

lerbeths faderlige umgängesvän, i

hvars hus han, Bosenstein oehSchrö-

derheim oästan dagligen plägat sammanträffa: "Jag har erfarit hvad

jag talar." lian tillägger: ".Malt* 1 detta

enda ord uttrycka mi» odödliga

erkänsla för den vördnadsvärda skugga, hvilken jag blott har lof, men

ork rätt atl hembära sanningens gärd!" Sanningskärleken, sa föga

vanlig att möta i

hvad som yttras vid grafvens högtider, svek honom

icke ens som äreminnes-författare. Försigtigt måste han mången gång

välja sina ord. da ömtåliga förhållanden vidrördes; men han har ej vid

dessa tillfällen velat yttra, hvad som han ej infor sanningens domstol

kunnat fru-svara.

Gustaf I

V Adoits glädjelösa tid hade slutat med statshvälfhingen

1809. Den åldrande patrioten från 1789 kallades åter fram på det offent-

liga lifvets skådebana. Hans insigter, hans lugna förstånd ville 1809

Ars män tillgodogöra sig, då del gällde att skaffa Sverige en ny för 1

fattning i

stället

för' Förenings- och Säkerhetsakten, som lagd i

dåres händer, fört Sverige till branten af sin undergång.

A.dlerbeth inkallades i

den

en

kommitté, som under riksdrotset

Wachtmeisters presidium skulle utarbeta föralaget bill ny konstitution,

More magazines by this user
Similar magazines