Från Tredje Gustafs dagar

booksnow1.scholarsportal.info

Från Tredje Gustafs dagar

Revolutionen 1772. Riksdagarna 1778

och 1786.

S«S/väldiga vittnen till stora händelser äro skyldiga eftervärlden en

uppriktig underrättelse om de omständigheter, dem äro bekanta. De

äro den skyldiga alltid ål sanningen och rättvisan: ofta jämväl ål sig

gjalfva, "in deras belägenhet framställer dem till omdömen, misstankar

klander. Endast af dem, hvilka såsom hufvudmän bered! slika

förändringar, kunna väl fullständiga kunskaper meddelas; men de äro

sällan uppriktiga, sällan pålitliga. Om däremoi de, som ingen hand

lagl vid anstalterna därtill, icke se eller förmå uppgifva mera än strödda

omständigheter, hindras de ej heller af egna afsigter att tala sanning.

Hvad i

sådana

enskilda berättelser saknas i fullständighet, kunde fyllas,

"in flere hvar för sig upptecknade hvad de fatt tillfälle känna.

L789 års riksdag blifver alltid märkvärdig i

svenska

häfder. För-

fattaren har fördenskull funnit mödan värdt att uppsätta dessa antecksamma

riksdag, hvilken han själf som riksdagsman bevi-

stat. De skola blifva opartiska, ty författaren har intei annat int<

haft än fäderneslandets, och hans ställning har tillåtit honom följa in-

tei annat parti än öfvertygelsens. Han kan misstaga sig i

sina

om-

dömen, men han kan hvarken vränga eller dölja sanningen ai uppsåt

För att ta eti ratt begrepp om 1789 års riksdag, måste man gå

längre tillbaka och betrakta Sveriges ställning, beredd af en lång

följd händelser, i

bvilka

framtidens historieskrifvare lära finna rika

Adlrrhtth, Anteckningar. I

More magazines by this user
Similar magazines